PC:
Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac:
Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

KLIKK PÅ KARTET FOR Å FINNE DIN SENTRAL

Kart Finnmark Troms Nordland Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Hedmark Møre og Romsdal Oppland Sogn og Fjordane Buskerud Hordaland Rogaland Telemark Aust-Agder Vest-Agder Akershus Oslo Vestfold Østfold

Tilskuddet for 2017

Nyheten er oppdatert 16.10.2016.

Statstilskuddet flyttes til kommunene og rammen foreslås øket. Norges Frivilligsentraler vil arbeide for at kompetansemidlene beholdes av fellesskapet.

Figuren viser de vanligste finansieringskildene til frivilligsentralene, og endringene som kommer i 2017. Noen sentraler har allerede tilskudd fra kommunen, i tillegg til tilskuddet fra staten, andre har det ikke. Figuren må leses ut ifra lokale forutsetninger, og man må stryke/ legge til, slik at figuren passer den enkelte sentral.

Økt ramme til frivilligsentralene

Regjeringens forslag til statsbudsjett ble lagt fram 06.10.2016. Det er gledelig at rammen til frivilligsentralene er økt med 20 millioner, som tilsvarer kr. 47.000,- pr. frivilligsentral. Dette er en økning av de kr. 310.000,- som staten har utbetalt til hver frivilligsentral de siste årene. Det betyr at statstilskuddet nå er på kr. 357.000,- pr. sentral.

Statstilskuddet til frivilligsentralene har vært kr. 310.000 siden 2013. Foreslått økning i 2017 tilsvarer omtrent normal lønns- og prisstigning fra 2013 til 2017.

> Les mer på KS sine sider og hos Regjeringen.

Frivilligsentralenes økonomi

De fleste av dagens 419 frivilligsentraler har utgifter til lønn for daglig leder, samt ulike driftskostnader. Dette har normalt vært dekket gjennom tilskudd fra stat, kommune og annen lokal finansiering. Finansieringsformene er ulike fra sentral til sentral, og noen sentraler har f.eks. ikke tilskudd fra kommunen.

Statstilskuddet for 2017 skal gå gjennom kommunene

De siste 25 årene er det departementet som har overført statstilskuddet direkte til den enkelte sentral, basert på søknad og rapportering.

Fra og med 2017 overføres midlene via kommunen. Midlene fordeles særskilt innenfor rammetilskuddet (tabell C) i en overgangsperiode på fire år. Regjeringen foreslår at tilskuddet trappes opp i fireårsperioden.

Dette betyr altså kun en administrativ endring av utbetaling av statstilskuddet til frivilligsentralene. For de sentraler som har kommunal finansiering, er forutsetningen som før: Kommunen gir sitt lokale tilskudd til frivilligsentralen i tillegg til det som kommer fra staten. Derfor er det nå viktig at kommunen og frivilligsentralen sammen sørger for at denne omleggingen ikke endrer de økonomiske vilkårene som sentralen er basert på.

Felles midler til kompetanse og utvikling

Departementet har i hele frivilligsentralenes historie også bevilget tilskudd til felles satsing. Dette handler bl.a. om drift av nettverk for daglige ledere, drift av regioner og regionsamlinger, nasjonal satsing på profil, nettsider og kompetanseheving, samt etablering av nye frivilligsentraler.

Disse midlene har vært utbetalt til nettverksledere og basisgruppene i hver enkelt av de fire regionene. Slik forslaget nå foreligger fra regjeringen, skal også disse felles midlene fordeles og overføres til hver enkelt frivilligsentral gjennom kommunen. Dette dreier seg om ca 4 millioner pr. år, eller kr. 8.000,- pr. sentral. Dette betyr at i rammen til kommunen ligger det nå inne kr. 365.000,- til hver sentral (kr. 357.000 + 8.000).

Dersom midlene til felles satsing overføres til kommunen, er vi redde for at grunnlaget for samarbeid, erfaringsutveksling og kompetanseutvikling hos sentralene, vil bli sterkt redusert.

Norges Frivilligsentraler vil derfor arbeide for at felles midler beholdes av fellesskapet og utbetales som før til regionene eller til Norges Frivilligsentraler.

Norges Frivilligsentraler