Åtte anbefalinger til drift

Baseres på 30 års erfaring har Norges Frivilligsentraler (NFS) samlet 8 anbefalinger til drift av frivilligsentraler. Anbefalingene skal styrke frivilligsentralene som gjenkjennelige og profesjonelle aktører, og bidra til å utvikle en felles forståelse for viktigheten av frivilligheten som en fri og uavhengig sektor, som utvikles på de frivilliges premisser.

Våre 8 anbefalinger

En frivilligsentral bør:

 1. ha en daglig leder i fast stilling
 2. ha egne vedtekter 
 3. ha et eget styre hvor frivilligheten er i flertall
 4. ha en samarbeidsavtale med kommunen
 5. ha minst 40% lokal finansiering i tillegg til statstilskuddet
 6. kalle seg en frivilligsentral og benytte Norges Frivilligsentralers grafiske profil
 7. disponere egnede lokaler
 8. være et supplement til kommunale tjenester, ikke en erstatning for

NFS ser disse anbefalinger som grunnmuren for suksessen i frivilligsentralene, og vi oppfordrer alle frivilligsentraler til å ta disse med i sitt eget arbeid.

Lokale tilpasninger defineres av den enkelte sentral, og bør beskrives i lokale vedtekter og samarbeidsavtaler.

Lengre ned i dokumentet kommer mer utfyllende forklaringer og kommentarer til punktene. De 8 anbefalingene er ment å støtte opp under vår definisjon av en frivilligsentral, arbeidsmodell og kriterier til medlemskap, vi legger disse også inn her så man ser sammenhengen:

Definisjon og arbeidsmodell

NFS definerer frivilligsentraler slik:

Frivilligsentraler er mangfoldige møteplasser bygget på frivillighetens premisser og lokale ønsker, ivaretatt av ansatte i samhandling med frivillige, lag & foreninger, næring og kommune.

Denne definisjonen visualiserer i følgende arbeidsmodell: 

Kriterier for medlemskap

For å bli medlem i Norges Frivilligsentraler må en frivilligsentral tilfredsstille følgende kriterier:

 1. Er en lokalt forankret møteplass som drives ut fra lokale forutsetninger og behov.
 2. Initierer, mobiliserer og samordner lokal frivillig innsats i et samarbeid mellom frivillige ildsjeler, lag/foreninger og det offentlige.
 3. Er åpen for alle, og jobber for å inkludere alle som har lyst til å delta i ulike former for frivillig arbeid.
 4. Utvikles av menneskene som er tilknyttet sentralen.

Forklaring/kommentar til punktene 

1. Daglig leder

En frivilligsentral bør ha en daglig leder i fast stilling.
Frivilligheten og de frivillige skal organiseres og koordineres. En frivilligsentral bør ha en fast ansatt som har hovedansvaret for den daglige drift. Det anbefales sterkt en 100 % stilling som hovedansvarlig, uavhengig av kommunen eller bydelens størrelse. Sentralen bemannes utover denne med tilstrekkelig antall årsverk ut fra det ansvar som er gitt, og de oppgaver som ønskes løst, av eier. 

2. Vedtekter

En frivilligsentral bør ha egne vedtekter.
Alle frivilligsentraler bør ha egne vedtekter, som klargjør hvordan sentralen drives og hvor ansvar og myndighet er plassert. Dette gjelder også alle sentraler som er en del av en annen organisasjon, som f.eks. en kommune. Vedtektene bør definere formål, organisasjonsform, roller og ansvar, beslutningsstruktur (ink. forretningsorden for årsmøtet), fullmaktsstruktur, og regler for virksomheten og driften.

3. Eget styre

En frivilligsentral bør ha et eget styre hvor frivilligheten er i flertall.
For å sikre at frivilligsentralen bygger på frivillighetens premisser og lokale ønsker bør alle sentraler ha et styre, også kommunale sentraler. Dette fordi frivillighet ikke er en kommunal tjeneste, og den store ressursen vår er frivillige, som skal koordineres og veiledes, men som ikke kan instrueres og beordres som ansatte. Det er videre vesentlig at frivilligheten selv blir hørt og er representert i styringen av frivilligsentralen.

Styret har ansvaret for at sentralen fungerer etter intensjonen. Styret har også en viktig oppgave når sentralen opplever ekstraordinære utfordringer internt eller eksternt.

Styrets og årsmøtets funksjon vil variere noe med typen organisasjon som driver/eier sentralen. Ansvarsfordeling bør som nevnt i pkt 2 defineres i sentralens vedtekter. Følgende illustrasjoner er eksempler på mulig ansvarsfordeling i en kommunal og en ideell sentral:

Eksempel på ‹‹styret og årsmøtet›› hos en kommunal frivilligsentral:

Eksempel ‹‹styret og årsmøtet›› hos en ideell frivilligsentral:

NFS har laget et eget skriv om roller og ansvar/oppgaver for daglig leder og styre.

4. Samarbeidsavtale

En frivilligsentral bør ha en samarbeidsavtale med kommunen.
Hensikten med en samarbeidsavtale er å fastslå rammene for hvordan kommunen og frivilligsentralen skal forholde seg til hverandre, og hvilke forventninger partene har til hverandre. Med god dialog og en tydelig avtale utvikles god samhandling, og forståelse for hverandres ansvars- og arbeidsområder og hvilke muligheter man kan oppnå sammen.

For kommunalt eide frivilligsentraler kan gode vedtekter dekke behovet for en samarbeidsavtale, det kommer ann på strukturen i den enkelte sentral og bør vurderes lokalt.

Eksempel på en samarbeidsavtale: bokmål: Word. nynorsk: Word

5. Lokal finansiering

En frivilligsentral bør ha minst 40% lokal finansiering i tillegg til statstilskuddet.
Krav om 40% lokal finansiering lå tidligere til grunn for å få utbetalt statstilskuddet. For å ha en daglig leder ansatt i 100% samt et visst driftsbudsjett bør dette være et minimum for å drifte en seriøs og profesjonell frivilligsentral. 

6. Navn og grafisk profil

En frivilligsentral bør kalle seg en frivilligsentral og benytte Norges Frivilligsentralers grafiske profil.
For å kunne fronte vårt viktige arbeid lokalt og nasjonalt er gjenkjennelighet og en felles identitet viktig. Det normale vil da være at sentralen har et egennavn + frivilligsentral i navnet. Egennavnet kan da si noe om geografi, type frivilligsentral, type organisasjon som driver sentralen etc.

For ytterligere å bygge kjennskap om merkevaren bør frivilligsentraler benytter den felles utarbeidede grafiske profilen fra NFS. 

7. Lokaler

En frivilligsentral bør disponere egnede lokaler.
En frivilligsentral trenger ikke eie noe, men bør i alle fall ha lokaler til disposisjon hvor det er mulig å gjennomføre ‹‹møter mellom mennesker›› på en god måte, og hvor lokalbefolkningen opplever frivilligsentralen som den ansvarlige aktør/arrangør.

8.  Supplement

En frivilligsentral bør være et supplement til kommunale tjenester, ikke en erstatning for. 
Det må skilles mellom lovpålagte kommunale tjenester, andre offentlige tjenester og frivillighet. Både når det gjelder hvem som utfører tjenesten og hva man kan forvente av den som utfører tjenesten. En kommune kan ikke la frivillige overta for egne ansatte og utføre lovpålagte eller andre ordinære kommunale tjenester.  


De 8 anbefalingene er vedtatt av styret i Norges frivilligsentraler 19. feb. 2021 Forklaring/kommentar til punktene holdes oppdatert fortløpende.Flere dokumenter

Frivilligsentraler som møteplass

Ivareta lyttevenner er viktig for å sikre gode møter mellom elever og lyttevenner. Det er viktig at skolene tenker gjennom at de lyttevennene som kommer, har forventninger om at de skal dekke et behov for skolen. Da er det ikke opp til tilfeldighetene hvordan de blir tatt i mot.

Eldreråd

Vest Agder fylkeseldreråd har siden 2008 vært pådriver for å etablere ‹‹lyttevenn›› i skolene sammen med Farsund, Lyngdal og Vennesla. Vennesla eldreråd gjennomførte prøveprosjektet sammen med skolerådgiver og frivilligsentralen, denne modellen ble tatt i bruk i flere av kommuner som har ‹‹lyttevenn›› i skolene, men det er ulike variasjoner hos kommunene.

Universitetet i Agder om Lyttevenn

Intervju med Birte Simonsen, leder av lærerutdanningen ved UiA (Universitetet i Agder)

Lyttevennsamling

Agder har god erfaring fra å gjennomføre en samling for lyttevenner, elever og skolene i fylket. Arbeidsgruppen som er ansvarlig for planlegging og gjennomføring består av kontaktperson(er) fra UIA, Frivilligsentralene, Fylkes eldrerådet og Fylkes eldreråd sekretær.

InVi - innovasjonsverktøy for strukturelle samhandlinger

InVi er frivilligsentralenes innovasjonsverktøy for strukturelle samhandlinger. Norges Frivilligsentraler har i samarbeid med WIS fått utviklet den unike IT-løsningen InVi (*) som tilbys til alle landets sentraler.

Praktiske råd for skolene

På denne siden finnes praktiske råd, maler og eksempler på dokumenter.

Publiserte artikler

Her finner du ulike artikler om Lyttevenn i Norge

A. Teoretisk bakgrunn og metodens begreper

Vi jobber ut fra at våre deltagere har noen personlige ønsker og håp for sitt sosiale liv (personlige faktorer) som de trenger støtte til å opprettholde eller utvikle. Kommunen har et ansvar for å tilrettelegge miljøfaktorer som kan sees i sammenheng med de personlige ønskene til den enkelte.

Mer om oss

Norges Frivilligsentraler er en landsdekkende interesseorganisasjon for alle frivilligsentraler.

Bli medlem

Informasjon om medlemskap Norges Frivilligsentraler.

Statstilskudd

Onsdag 17. juni 2020 vedtok Stortinget at frivilligsentralene skal sikres statlig støtte også i fremtiden. Vedtaket lyder: ‹‹Stortinget ber regjeringen sørge for at finansiering av frivilligsentralene overføres til et øremerket tilskudd på Kulturdepartementets budsjett fra 2021 for å sikre finansiering til frivilligsentraler i både små og store kommuner.››. For 2021 utbetales kr 440 000 per sentral med 100% stilling, som øremerkede midler, via kommunene.

IT-løsning - bakgrunn og prosess

Norges Frivilligsentraler arbeider med innføring av en felles IT-løsning for frivilligsentralene. Her finner du informasjon om bakgrunn og ulike valg i denne prosessen.

Tekst nederst på alle sider

Tekst nederst på alle språksider

Opptak av og presentasjoner fra webinar: Leve hele livet og frivilligsentraler

Tirsdag 24. november 2020 gjennomførte Norges Frivilligsentraler i samarbeid med Pensjonistforbundet, WIS, Motitech, Med hjerte for Arendal, Blå Kors Kristiansand, Vennesla Kommune, Vest Agder Fylkeskommune, UiA og Helsedirektoratet en webinar om reformen Leve Hele Livet og frivilligsentraler.

Om frivilligsentraler

Dokumentet inneholder Norges Frivilligsentralers (NFS) råd og nyttig informasjon for å drive en frivilligsentral (FS). Etter 30 år med frivilligsentraler har NFS samlet og oppsummert erfaringer som forhåpentligvis gir en god ramme for bedre å kunne lykkes i et viktig arbeid.

SU ny tilskuddsordning

Det ble i 2017 til 2021 gjennomført en spørreundersøkelse for å se hvordan overgangen til ny tilskuddsordning for frivilligsentralene gikk.

Fylkeskontakter i arbeid med Leve hele livet og Sykkelturen 2022

Norges Frivilligsentraler har i prosjektet Leve hele livet opprette mandat til en dagelig leder i hvert fylke. Alle frivilligsentraler ble informert om arbeidet og fikk mulighet til å søke om å representere sitt fylke i tett dialog med nettverks lederne.

Taushetserklæring

Dette er en standard taushetserklæring som gjelder for frivillige ved landets frivilligsentraler.

Frivillig

Bedrift

Kommune

Lag og forening

Organisasjonskart

Taushetserklæring

Personer som tar oppdrag for frivilligsentralen må ha akseptert taushetserklæring.

Ønsker du å hjelpe?

Mange ønsker å hjelpe i denne krisetiden, og dette er selvfølgelig bra og viktig for å komme gjennom denne situasjonen. Norges Frivilligsentraler anbefaler å gjøre denne frivillige innsatsen i god dialog med lokale frivillige organisasjoner og kommune.

Koronainfo på ulike språk

Tekst i bunn av startsiden

Reklame/profilerings elementer

Nå blir det mulig å sette i gang bestilling av utforming og produksjon av enkle reklame-elementer. Vi starter med mulighet til å bestille ulike rollups, plakater, folder/brosjyrer og annonser.

Kontaktinfo nederst på språksidene

Kompis - et samarbeidsprosjekt

KOMPIS er et samarbeidsprosjekt mellom Norges Frivilligsentraler, Nasjonalforeningen for folkehelsen Agder fylkeslag for å motvirke ensomhet blant generasjoner. KOMPIS skal føre generasjonene mot hverandre , noe vi håper på gir bedre livskvalitet læring og mestring blant barn, unge og eldre. I prosjektet ønsker vi å bruke seniorer som ressurser inn mot barn og unge som blir deltakere.

Tidligere publiserte innlegg

Her finner du tidligere publisert informasjon om Korna på ulike språk. Sørg for å følge oppdaterte retningslinjer. Se fhi.no.

Kontakt oss

NFS som ressurssenter

Norges Frivilligsentraler (NFS) er interesseorganisasjon og ressurssenter for landets frivilligsentraler. NFS legger til rette for erfaringsdeling og kompetanseutvikling i felleskap med sentralene. Gjennom likeverdig samarbeid og involvering jobber vi mot vår visjon - Sammen skaper vi gode og inkluderende lokalsamfunn.

Aktive sammen

Mål:

Voksne under rehabilitering

Metoden Aktive Sammen har to formål. Det ene er å gi frivillige organisasjoner og kommuner, et verktøy for å organisere samarbeidet omkring sosial tilhørighet for sine innbyggere. Det andre er å vise hvordan frivillige kan arbeide for å gi støtte til å etablere og opprettholde tilhørighet i sosiale nettverk.

Coalition for Voluntering

Korona info - nasjonal samarbeid

Korona info - hos frivilligsentraler

Økt inkludering

Seniorer

Metoden Aktive Sammen har to formål. Det ene er å gi frivillige organisasjoner og kommuner, et verktøy for å organisere samarbeidet omkring sosial tilhørighet for sine innbyggere. Det andre er å vise hvordan frivillige kan arbeide for å gi støtte til å etablere og opprettholde tilhørighet i sosiale nettverk.

InVi

Kompis

Lyttevenn

Sykkelturen 2022

TelefonVenn

Motiview og frivilligsentraler

Økt deltagelse

Økt inkludering - 1. idebanken

Økt inkludering - 2. Håndbok for inkludering

Økt inkludering - 3. Eldre med innvandringsbakgrunn

MEDSAM

Spis med meg

Språktrening

Fylkeskommunen

Sykkeltur i over 12 uker for å løfte frivilligheten! Norges Frivilligsentraler inviterer hele landet til å bli med på sykkeltur gjennom Norge, fra 21. mai til 15(16). august 2022. På hjul fra Nordkapp til Arendalsuka. Vi er overveldet over den positive responsen og det store engasjement så langt, som har bidratt til et godt grunnlag for prosjektet. Bli med og sette lys på merverdien av å føle seg til nytte i samfunnet, og oppleve gode relasjoner i hverdagen.

Barn, ungdom og familier

Metoden Aktive Sammen har to formål. Det ene er å gi frivillige organisasjoner og kommuner, et verktøy for å organisere samarbeidet omkring sosial tilhørighet for sine innbyggere. Det andre er å vise hvordan frivillige kan arbeide for å gi støtte til å etablere og opprettholde tilhørighet i sosiale nettverk.

Personer og familier i introduksjonsprogram

Metoden Aktive Sammen har to formål. Det ene er å gi frivillige organisasjoner og kommuner, et verktøy for å organisere samarbeidet omkring sosial tilhørighet for sine innbyggere. Det andre er å vise hvordan frivillige kan arbeide for å gi støtte til å etablere og opprettholde tilhørighet i sosiale nettverk.

Søknad til Generasjonslekene

Senter for et aldersvennlig Norge har inngått samarbeid med Norges Frivilligsentraler i anledning Frivillighetens år 2022. Sammen skal vi arrangere Generasjonslekene i forbindelse med Sykkelturen 2022.

B. Organisering av samhandling med kommunen

Metoden Aktive sammen fungerer best når kommunen har strukturer for å organisere sin samhandling med frivillige.

Arbeidsgruppe Sykkelturen 2022

All relevant, eventuell ny og oppdatert informasjon dere skulle trenge i arbeidet om sykkelturen vil bli tilgjengelig her.

Film

Presentasjoner og brosjyrer

Ulike presentasjoner og brosjyrer som kan være inspirerende og nyttige når en arbeider med metoden Aktive Sammen

Litteratur

Streaming av konferanser

Kontakt informasjon

Norges frivilligsentraler er ansvarlige for å gi kurs og veiledning i bruk av metoden AktiveSammen,.( I samarbeid med Pilot Frivilligsentralene, da de har tilegnet seg kunnskap og erfaringer gjennom deltakelse i pilotprosjektet Aktive sammen Barn, unge og familier )

Verktøy

Nyttige verktøy i arbed med oppbygging av metodens grunnmur og de fem trinn

IT-løsning for turen

Russisk

Pусский

Spansk

Español

Tyrkisk

Türk

Sorani

ﺳۆراﻧﻰ

Engelsk

English

Arabisk

ﻋرﺑﻲ

Vietnamesisk

Tiếng việt

Somali

Soomaali

Fransk

Français

Urdu

اردو

Pashto

پښتو

Polsk

Polski

Swahili

kiswahili

Tigrinja

ትግርኛ

Dari

درى

Punjabi

ਪੰਜਾਬੀ

Norsk

Norsk

Fylkes kontakter i arbeid med Leve hele livet i Norges Frivilligsentraler

I planlegging og gjennomføringsfasen for Reformen Leve hele livet har vi opprettet Fylkes kontakter i Norges Frivilligsentraler for å bedre oppnå dialog og kunnskap om reformen lokalt.

Personvernerklæring for Norges Frivilligsentraler

Dette dokumentet handler om hvordan Norges Frivilligsentraler samler inn, lagrer og benytter informasjon om personer. Ta kontakt med oss dersom du er usikker på hva dette betyr for deg.

Kontakt

Norges Frivilligsentraler
Markensgaten 35 (2. etasje)
4612 Kristiansand

2018 © Norges Frivilligsentraler