Praktiske råd for skolene

På denne siden finnes praktiske råd, maler og eksempler på dokumenter.

Når en ny lyttevenn melder seg

Registrering av frivillig: Den frivillige registreres i Frivilligsentralene sin digitale løsning InVi eller annen løsning. 

Taushetsplikt og Politiattest: Skolen fordrer at den enkelte skriver under på taushetserklæring. Ved flere skoler krever reglementet at lyttevennene også innhenter politiattest. Frivilligsentralene må i samarbeid med skolerådgiver avklare hvem som er ansvarlig, da det organiseres forskjellig i de ulike kommunene.

Samtykkeskjema: Samtykkeskjema skal fylles ut av foresatte og frivillige om f.eks bilder, film ol. deles fra aktiviteten eller fra Lyttevenn samlingene

Lyttevenn på skolene

Antall lyttevenner i hver klasse: Det er ønskelig, men ikke nødvendig, med tre lyttevenner per klasse. Eleven leser for sin Lyttevenn i et rom i klasserommets nærhet. Lesetiden er 10 – 15 minutter. Alle elevene deltar enkeltvis.

Hva skal lyttevennene bidra med: Lyttevennen hjelper eleven å forstå vanskelige ord og sammenhenger i teksten. Det er vanlig at Lyttevennene treffer de samme elevene hver gang.

Hvilket skoletrinn? I Agder er aktiviteten størst på 3. trinn, da de fleste elever etter det har knekt lesekoden.  Det er også skoler som har Lyttevenner fra 2. til 5. trinn. En til to timer per uke anbefales. Skolen velger selv i hvilke fag Lyttevennene skal ta del. 

Tidspunkt for oppstart med lyttevenner: Ved skoler i Agder starter gjerne Lyttevennene "arbeidet" etter høstferien og avslutter i desember. På nyåret er oppstart gjerne i januar/ februar og fram til påske. Skolen avgjør hvorledes løpet legges opp.

Valg av bøker: Hvis elevene får velge selv, tilsier erfaring at elevene gjerne velger bøker som er vanskelige. En ”lesekasse” med bøker som læreren har valgt ut sammen med elvene er en god løsning. Den enkelte elev har en notisbok hvor eleven noterer hvor langt Lesevennen og eleven er kommet. En stoppeklokke er god å ha for å beregne tiden 10 – 15 minutter.

Se og bli sett: Erfaringen viser at lyttevennene trives og blir lengst på skolene der rutinene er gode og arbeidet er godt lagt til rette i samarbeid med lyttevennene. Det er viktig at lyttevennene blir hørt og arbeidet evalueres underveis og etter en periode er avsluttet. 

En gjennomgang av tema sett fra en Lyttevenns erfaring, som ble delt på samlingen i 2016, fra Agder Fylkes kommune sitt arkiv. Les Gudmund Sagen sin erfaring her.

En gjennomgang av tema sett fra en elevs erfaring, som ble delt på samlingen i 2016, fra Agder Fylkeskommune sitt arkiv. Les Tordis Drivenes sin erfaring her.

Har du spørsmål?

Kontaktperson Fylkes eldrerådet i Agder: 
Marion Eriksen: mail: marion.erichsen@agderfk.no tlf: 416 20 003

Kontaktperson Norges Frivilligsentraler:
Jorunn Sagen Olsen: mail: jorunn@norgesfrivilligsentraler.no tlf: 908 77 133

Flere dokumenter

Frivilligsentraler som møteplass

Ivareta lyttevenner er viktig for å sikre gode møter mellom elever og lyttevenner. Det er viktig at skolene tenker gjennom at de lyttevennene som kommer, har forventninger om at de skal dekke et behov for skolen. Da er det ikke opp til tilfeldighetene hvordan de blir tatt i mot.

Eldreråd

Vest Agder fylkeseldreråd har siden 2008 vært pådriver for å etablere ‹‹lyttevenn›› i skolene sammen med Farsund, Lyngdal og Vennesla. Vennesla eldreråd gjennomførte prøveprosjektet sammen med skolerådgiver og frivilligsentralen, denne modellen ble tatt i bruk i flere av kommuner som har ‹‹lyttevenn›› i skolene, men det er ulike variasjoner hos kommunene.

Universitetet i Agder om Lyttevenn

Intervju med Birte Simonsen, leder av lærerutdanningen ved UiA (Universitetet i Agder)

Lyttevennsamling

Agder har god erfaring fra å gjennomføre en samling for lyttevenner, elever og skolene i fylket. Arbeidsgruppen som er ansvarlig for planlegging og gjennomføring består av kontaktperson(er) fra UIA, Frivilligsentralene, Fylkes eldrerådet og Fylkes eldreråd sekretær.

InVi

Norges Frivilligsentraler har i samarbeid med WIS fått utviklet den unike IT-løsningen InVi (*) som tilbys til alle landets sentraler.

Publiserte artikler

Her finner du ulike artikler om Lyttevenn i Norge

Teoretisk bakgrunn og metodens begreper

Vi jobber ut fra at våre deltagere har noen personlige ønsker og håp for sitt sosiale liv (personlige faktorer) som de trenger støtte til å opprettholde eller utvikle. Kommunen har et ansvar for å tilrettelegge miljøfaktorer som kan sees i sammenheng med de personlige ønskene til den enkelte.

Om oss

Formål, vedtektene, styre og administrasjon.

Vedtekter

Vedtatt på landsmøte, Gardermoen 08. april 2018

Bli medlem

Informasjon om medlemskap Norges Frivilligsentraler.

Rammetilskudd fra staten

Onsdag 17. juni 2020 vedtok Stortinget at frivilligsentralene skal sikres statlig støtte også i fremtiden. Vedtaket lyder: ‹‹Stortinget ber regjeringen sørge for at finansiering av frivilligsentralene overføres til et øremerket tilskudd på Kulturdepartementets budsjett fra 2021 for å sikre finansiering til frivilligsentraler i både små og store kommuner.››. For 2021 utbetales kr 440 00 per sentral med 100% stilling, som øremerkede midler, via kommunene.

IT-løsning - bakgrunn og prosess

Norges Frivilligsentraler arbeider med innføring av en felles IT-løsning for frivilligsentralene. Her finner du informasjon om bakgrunn og ulike valg i denne prosessen.

Tekst nederst på alle sider

Tekst nederst på alle språksider

Opptak av og presentasjoner fra webinar: Leve hele livet og frivilligsentraler

Tirsdag 24. november 2020 gjennomførte Norges Frivilligsentraler i samarbeid med Pensjonistforbundet, WIS, Motitech, Med hjerte for Arendal, Blå Kors Kristiansand, Vennesla Kommune, Vest Agder Fylkeskommune, UiA og Helsedirektoratet en webinar om reformen Leve Hele Livet og frivilligsentraler.

Om frivilligsentraler

Dokumentet inneholder Norges Frivilligsentralers (NFS) råd og nyttig informasjon for å drive en frivilligsentral (FS). Etter 30 år med frivilligsentraler har NFS samlet og oppsummert erfaringer som forhåpentligvis gir en god ramme for bedre å kunne lykkes i et viktig arbeid.

SU ny tilskuddsordning

Det ble i 2017 til 2020 gjennomført en spørreundersøkelse for å se hvordan overgangen til ny tilskuddsordning for frivilligsentralene gikk.

Taushetserklæring

Dette er en standard taushetserklæring som gjelder for frivillige ved landets frivilligsentraler.

Taushetserklæring

Personer som tar oppdrag for frivilligsentralen må ha akseptert taushetserklæring.

Ønsker du å hjelpe?

Mange ønsker å hjelpe i denne krisetiden, og dette er selvfølgelig bra og viktig for å komme gjennom denne situasjonen. Norges Frivilligsentraler anbefaler å gjøre denne frivillige innsatsen i god dialog med lokale frivillige organisasjoner og kommune.

Koronainfo på ulike språk

Tekst i bunn av startsiden

Reklame/profilerings elementer

Nå blir det mulig å sette i gang bestilling av utforming og produksjon av enkle reklame-elementer. Vi starter med mulighet til å bestille ulike rollups, plakater, folder/brosjyrer og annonser.

Kontaktinfo nederst på språksidene

Test Aktive sammen

Test Kompis

Kontakt

Norges Frivilligsentraler
Markensgaten 35 (2. etasje)
4612 Kristiansand

2018 © Norges Frivilligsentraler