Vedtekter

Vedtatt på landsmøte, Gardermoen 08. april 2018

§1. Organisasjonens navn 

 1. Organisasjonens navn er Norges Frivilligsentraler.

§2. Definisjon og formål

 1. Norges Frivilligsentraler er en medlemsbasert landsdekkende interesseorganisasjon for landets frivilligsentraler, og er politisk og livssynsmessig uavhengig.
 2. En frivilligsentral som kan bli medlem i Norges Frivilligsentraler må tilfredsstille følgende kriterier: 
  1. Er en lokalt forankret møteplass som drives ut fra lokale forutsetninger og behov. 

  2. Initierer, mobiliserer og samordner lokal frivillig innsats i et samarbeid mellom frivillige ildsjeler, lag/foreninger og det offentlige. 

  3. Er åpen for alle, og jobber for å inkludere alle som har lyst til å delta i ulike former for frivillig arbeid. 

  4. Utvikles av menneskene som er tilknyttet sentralen.

 3. Norges Frivilligsentraler har følgende formål: 
  1. Å bidra til utvikling av frivilligsentralene som viktige velferds‐ og samfunnsaktører. 

  2. Å arbeide for gode rammevilkår for frivilligsentralene. 

  3. Å sikre muligheter for kompetanseutvikling for alle som er involvert i frivilligsentralene. 

  4. Å arbeide for synliggjøring av frivilligsentralene. 

  5. Å utvikle samarbeid med aktuelle offentlige instanser, og med frivillige organisasjoner og sammenslutninger. Frivilligheten skal være et tillegg til offentlig sektor, ikke en erstatning.

  6. Være et felles talerør for medlemssentralene.

 4. Organisasjonen har ingen instruksjonsmyndighet når det gjelder driften av den enkelte medlemssentral.

§3. Medlemskap

 1. Medlemskap i organisasjonen kan tegnes av frivilligsentraler som har et formål i samsvar med organisasjonens vedtekter. 
 2. Medlemmer i organisasjonen er de sentraler som har betalt gyldig kontingent.

§4. Landsmøtet

 1. Landsmøtet er organisasjonens høyeste myndighet og avholdes minimum hvert annet år.
 2. Landsmøtet består av: 
  1. medlemssentralene, som kan stille med inntil to representanter, hvorav en representant har stemmerett på landsmøtet 

  2. landsstyrets medlemmer og vararepresentanter 

  3. organisasjonssekretær i organisasjonen 

  4. andre som landsstyret ønsker å invitere til landsmøtet

 3. På landsmøtet har bare landsmøtedelegatene alle rettigheter. Landsstyret og organisasjonssekretær har tale‐ og forslagsrett. Inviterte deltakere har talerett.
 4. Ved votering har hver medlemssentral én ‐1‐ stemme. Stemmeberettigede må være tilstede for å avgi stemme.
 5. Landsmøtet gjennomføres etter vanlige regler for årsmøte for frivillige organisasjoner. 
  1. Innkalling til ordinært landsmøte skjer skriftlig med minst 2 måneders varsel. 

  2. Forslag som skal sendes ut i forkant og behandles av landsmøtet skal være landsstyret i hende 1 måned før landsmøtet. 

  3. Forslag som fremmes på landsmøtet kan ikke tas opp til behandling uten at det har tilknytning til et forslag som på forhånd er gjort kjent for medlemmene.

  4. Fullstendig saksliste skal være delegatene i hende senest 2 uker før landsmøtet. 

  5. Landsmøtet behandler kun saker oppført på sakslisten.

 6. Landsmøtet velger en valgkomité som innstiller landsstyrekandidater med varamedlemmer. Valgkomiteen foreslår ny valgkomité.
 7. Landsmøtet skal behandle: 
  1. beretning og revidert regnskap 

  2. innkomne forslag 

  3. handlingsprogram 

  4. budsjett, herunder medlemskontingent for kommende landsmøteperiode

  5. valg av landsstyre med vararepresentanter

  6. godtgjørelse til styret 

  7. valg av ny valgkomité

 8. Landsstyret velges blant kandidater foreslått på landsmøtet. 
  1. Styret skal bestå av  7 personer fordelt på følgende kategorier slik:

   • 3  fra styre/eiere 

   • 3 fra daglige ledere/ansatte 

   • 1 fra frivillige 

  2. Det velges 3 varamedlemmer fordelt på kategoriene slik:

   • 1 fra styre/eiere 

   • 1 fra daglige ledere/ansatte 

   • 1 fra frivillige

  3. Valgperioden er to år.

  4. Det skal tilstrebes bredde i representasjon fra ulike deler av landet, organisasjonstyper og eierskapsformer.

  5. Hvert kjønn bør være representert med minst 40 % i landsstyret. 

  6. Leder og nestleder velges av landsmøtet. Det bør bestrebes at leder og nestleder kommer fra forskjellige steder i landet og representer både daglige ledere og styre/eier. 

  7.  Forøvrig konstituerer landsstyret seg selv.

§5. Landsstyret

 1. Landsstyrets oppgaver: 
  1. Drifte organisasjonen i henhold til landsmøtets vedtatte budsjett, handlingsprogram og øvrige vedtak.

  2. Representere organisasjonen utad. 

  3. Sørge for god kontakt med medlemssentralene 

  4. Arbeide etter prinsipp om åpenhet

 2. Styret holder møter når leder bestemmer det eller når et flertall av styremedlemmene forlanger det.
 3. Styret er vedtaksdyktig når minst halvparten av styremedlemmene er til stede.
 4. Vedtak fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet teller styreleders stemme dobbelt.
 5. Landsstyret nedsetter de underutvalg og arbeidsgrupper som er nødvendige for drift og utvikling av organisasjonen.

§6. Ekstraordinært landsmøte

 1. Ekstraordinært landsmøte kan avholdes når styret innkaller til det, eller når minst 1/5 av medlemmene krever det.
 2. Ekstraordinært landsmøte innkalles skriftlig med minst 4 ukers varsel, og kan bare behandle de saker som er årsak til innkallingen.

§7. Regnskap

 1. Regnskapet avsluttes pr. 31. desember hvert år. Regnskapet skal revideres hvert år i henhold til gjeldende regler. I tilknytning til regnskapet utarbeides en årsmelding.

§8. Vedtektsendring

 1. Vedtektsendring kan bare foretas av landsmøtet med 2/3 flertall i skriftlig votering. Benkeforslag om endringer i vedtektene kan ikke tas opp til behandling uten at de har tilknytning til et forslag som på forhånd er gjort kjent for medlemmene.

§9. Oppløsning

 1. Oppløsning kan bare skje med 2/3 flertall av 2 påfølgende landsmøter. Dersom et landsmøte vedtar oppløsning, skal det sittende landsstyret innkalle til nytt ekstraordinært landsmøte tidligst 2 måneder, og senest 4 måneder senere. Ved oppløsning avgjør landsmøtet hvordan organisasjonens eiendeler og arkiv skal forvaltes.
Flere dokumenter

Lyttevenner

En gjennomgang av tema sett fra lyttevenners erfaringer, men også hvordan lyttevenn prosjektet er organisert og gjennomføres i Vennesla kommune (Presentasjon på lyttevenn konferanse 14.03.2018 v/Gudmund Sagen, Lyttevenn

Eldreråd

Vest Agder fylkeseldreråd har siden 2008 vært pådriver for og etablere ‹‹lyttevenn›› i skolene sammen med Farsund, Lyngdal og Vennesla. Vennesla eldreråd gjennomførte prøveprosjektet sammen med skolerådgiver og frivilligsentralen, denne modellen ble tatt i bruk i flere av kommuner som har ‹‹lyttevenn›› i skolene, men det er ulike variasjoner hos kommunene. .Foto: Colourbox

UiA

Intervju med Birte Simonsen Leder av lærerutdanningen ved UiA (Universitetet i Agder)

Bli lyttevenn

Hva vil det si å være en Lyttevenn og hvordan registrer du deg, for å bidra i din kommune?

Lyttevenn samling

Agder har god erfaring fra og gjennomføre Lyttevenn samling for Lyttevenner, elever og skolene i fylket. Arbeidsgruppen som er ansvarlig for planlegging og gjennomføring består av kontaktperson/er fra UIA, Frivilligsentralene, Fylkes eldrerådet og Fylkes eldreråd sekretær. Bildet: Eldreråd leder Arild Birkenes og Tordis Drivenes, elev fra Vennesla Skole som delte sin erfaring som elev i 2009

InVi

Norges Frivilligsentraler har i samarbeid med WIS fått utviklet den unike IT-løsningen InVi (*) som tilbys til alle landets sentraler.

Praktiske råd

Denne siden er tenkt for praktiske, råd, maler og eksempler til dokumenter.

Presse

Her finner du ulike artikler om Lyttevenn i Norge

Helsedirektoratet.no

"Utgangspunktet for Leve hele livet er å skape et mer aldersvennlig samfunn der eldre lever gode liv og deltar i fellesskapet." - Helsedirektoratet.no

Om oss

Formål, vedtektene, styre og administrasjon.

Bli medlem

Informasjon om medlemskap Norges Frivilligsentraler.

Rammetilskudd fra staten

Onsdag 17. juni 2020 vedtok Stortinget at frivilligsentralene skal sikres statlig støtte også i fremtiden. Etter endringsvedtak av Stortinget i 2016 har rammetilskuddet på fire år økt med kr. 117 000 (forutsatt 100 % stilling i 2016). Rammetilskuddet er siden 2017 overført til kommunene som har sentraler. I 2017 ble beløpet økt fra kr. 310 000 til kr. 365 000 pr sentral, i 2018 var beløpet kr. 403 000, i 2019 er beløpet kr. 414 000 og i 2020 er beløpet kr. 427 000. Fra 2021 skal statstilskudd overføres direkt til frivilligsentraler.

IT-løsning - bakgrunn og prosess

Norges Frivilligsentraler arbeider med innføring av en felles IT-løsning for frivilligsentralene. Her finner du informasjon om bakgrunn og ulike valg i denne prosessen.

Om frivilligsentraler

Dokumentet inneholder Norges Frivilligsentralers (NFS) råd og nyttig informasjon for å drive en frivilligsentral (FS). Etter 30 år med frivilligsentraler har NFS samlet og oppsummert erfaringer som forhåpentligvis gir en god ramme for bedre å kunne lykkes i et viktig arbeid.

SU ny tilskuddsordning

Det ble i 2017 til 2020 gjennomført en spørreundersøkelse for å se hvordan overgangen til ny tilskuddsordning for frivilligsentralene gikk.

Taushetserklæring

Dette er en standard taushetserklæring som gjelder for frivillige ved landets frivilligsentraler.

Taushetserklæring

Personer som tar oppdrag for frivilligsentralen må ha akseptert taushetserklæring.

Ønsker du å hjelpe?

Mange ønsker å hjelpe i denne krisetiden, og dette er selvfølgelig bra og viktig for å komme gjennom denne situasjonen. Norges Frivilligsentraler anbefaler å gjøre denne frivillige innsatsen i god dialog med lokale frivillige organisasjoner og kommune.

Koronainfo på ulike språk

Tekst i bunn av startsiden

Reklame/profilerings elementer

Nå blir det mulig å sette i gang bestilling av utforming og produksjon av enkle reklame-elementer. Vi starter med mulighet til å bestille ulike rollups, plakater, folder/brosjyrer og annonser.

Kontaktinfo nederst på språksidene

Test Aktive sammen

Test Kompis

Regjeringen.no

"Regjeringen gjennomfører kvalitetsreformen Leve hele livet. Målet er at alle eldre skal få bedre hjelp og støtte til å mestre livet. Leve hele livet handler om de grunnleggende tingene som oftest svikter i tilbudet til eldre: mat, aktivitet og fellesskap, helsehjelp og sammenheng i tjenestene." - Regjeringen.no

Kontakt

Norges Frivilligsentraler
Markensgaten 35 (2. etasje)
4612 Kristiansand

2018 © Norges Frivilligsentraler