NFS som ressurssenter

Norges Frivilligsentraler (NFS) er interesseorganisasjon og ressurssenter for landets frivilligsentraler. NFS legger til rette for erfaringsdeling og kompetanseutvikling i felleskap med sentralene. Gjennom likeverdig samarbeid og involvering jobber vi mot vår visjon - Sammen skaper vi gode og inkluderende lokalsamfunn.

NFS bidrar med ressurser og tjenester for å gi frivilligsentralene gode verktøy og informasjon slik at sentralene kan levere høy kvalitet og få mest mulig ut av sitt daglige arbeidet lokalt. Ressurssenteret består av fem kategorier:

 1. Erfaringsutveksling og samarbeid
 2. Tjenester
 3. Informasjon- og kunnskapsformidling
 4. Arrangementer
 5. Systemer og verktøy


Før vi går dypere inn på de ulike kategorier vil vi dele vårt syn på hva kompetanseutvikling egentlig er, basert på kompetansehjulet utviklet av RVTSsør.

Kompetanse kan defineres som evnen til å løse oppgaver og mestre utfordringer i konkrete situasjoner. Hva trengs for å utnytte dine personlige evner? 

Modellen vektlegger at kompetanse oppstår i skjæringspunktet mellom 4 områder: fagkunnskap, forståelse, ferdigheter og holdninger/verdier.

Med denne modellen i bakhodet, og vilje til utvikling og samhandling, kan NFS og frivilligsentralene utnytte vår og deres rike erfaring til å styrke oss for fremtidige oppgaver og utfordringer.

Ekstra kilde: NHO.no

Ressurssenterets fem kategorier

Erfaringsutveksling og samarbeid 

NFS, etablert i 2016, er en ung organisasjon, og svært bevisst på kunnskapen og erfaringene frivilligsentralene har utviklet siden første sentral blir etablert i 1991. I tillegg til dere som interne samarbeidspartnere ser vi også stor nytte av å jobbe sammen med eksterne samarbeidspartnere. Derfor ønsker NFS å bidra med å legge til rette for samarbeid og erfaringsutveksling, for å løfte frem ressursene i disse ulike samarbeidspartnerne.

Vi gjør dette bla. gjennom: 

 • deltagelse i og tilrettelegging for møter, kurs og arrangementer på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå
 • gjennomføring av pilotprosjekter, og opprettelse av lærings- og erfaringsnettverk
 • signering og utføring av intensjons- og samarbeidsavtaler
 • produsere informasjonsdokument, veiledere, håndbøker o.l. 
 • utvikle vårt innovasjonsverktøy for strukturelle samhandlinger - InVi, hvor sentralene kan utveksle erfaringer i idébanken, samt samarbeide med kommuner, frivillige organisasjoner og andre

Tjenester 

NFS ønsker å bistå frivilligsentraler i utviklingen lokalt, ved å tilrettelegge for personlig tilpassede tjenester. Ansatte og styremedlemmer hos NFS har bred erfaring innen ulike fagfelt, og bistår sentralene i det daglige med råd og tips på telefon, mail, personlige møter osv. 

Vi vet også at vi ikke besitter all kunskap intern i organissjonen, og har derfor fokus på  kompetanseheving hos våre ansatte. Vi utvikler og bygger også videre på vårt gode nettverk som kan bistå oss i vårt tjenestetilbud.

Informasjon- og kunnskapsformidling 

NFS er alltid på utkikk etter informasjon innen fagområdene frivilligsentralene er involvert i. Noe av informasjon- og kunnskapsformidlinger skjer på ulike arrangementer vi arrangerer selv (se neste punkt), men i tillegg deler vi informasjon med sentralene bla. gjennom: 

 • hyppig utsending av innholdsrike nyhetsbrev.
 • deltagelse på lokale og regionale møter som f.eks. nettverksmøter
 • overføring av kunnskap fra pilotprosjekter og læring- og erfaringsnettverk
 • undersøkelser som genererer informasjon om ulike problemstillinger i frivilligsentralene

Arrangementer

Med arrangementer som mangfoldige møteplasser, løfter NFS ulike tema som gir inspirasjon og kunnskap til det daglige arbeidet hos frivilligsentralene. I tillegg gir arrangementene sentralene anledning til å møtes, bygge nettverk og utveksle erfaringer.NFS gjennomfører ulike former for arrangementer; fra korte frokostmøter og halvdags seminarer, til fagkonferanser og todagerskurs med spesifikke tema. Innholdet blir alltid til i samarbeid med frivilligsentralene og/eller andre samarbeidspartnere. Å involvere sentralene som er vår primære målgruppe, er essensielt for å oppnå gode og relevante arrangementer. 

Vår faste arrangementer er:

 • kurs for nye daglige ledere
 • årlig fagkonferanse
 • årlig nettverksledermøte
 • fortløpende frokostmøter

Kommende arrangementer, både i egen og andres regi, finner dere her: frivilligsentral.no/kalender 

Systemer og verktøy 

Gode systemer og verktøy er essensielt for å maksimere resultatet av arbeidet man investerer. NFS ønsker å være innovative i utviklingen av systemer og verktøy for å underbygge det gode tilbud i kategoriene ovenfor. Disse systemene og verktøyene skal være til nytte for frivilligsentralene, og tilbys fortløpende i ulike former og for ulike flater. 

I 2018 startet NFS et samarbeid med WIS for å utvikle et eget IT-system for frivilligsentraler - InVi. InVi er en forkortelse for to ord: Inter, som er latin og betyr “mellom”, og Visot som kommer fra samisk og betyr “alt”. InVi er frivilligsentralenes innovasjonsverktøy for strukturelle samhandlinger. 

Systemet utvikles fortløpende, og stadig nye funksjoner kommer til.  Se frivilligsentral.no/invi for mer informasjon.

Flere dokumenter

Frivilligsentraler som møteplass

Ivareta lyttevenner er viktig for å sikre gode møter mellom elever og lyttevenner. Det er viktig at skolene tenker gjennom at de lyttevennene som kommer, har forventninger om at de skal dekke et behov for skolen. Da er det ikke opp til tilfeldighetene hvordan de blir tatt i mot.

Eldreråd

Vest Agder fylkeseldreråd har siden 2008 vært pådriver for å etablere ‹‹lyttevenn›› i skolene sammen med Farsund, Lyngdal og Vennesla. Vennesla eldreråd gjennomførte prøveprosjektet sammen med skolerådgiver og frivilligsentralen, denne modellen ble tatt i bruk i flere av kommuner som har ‹‹lyttevenn›› i skolene, men det er ulike variasjoner hos kommunene.

Universitetet i Agder om Lyttevenn

Intervju med Birte Simonsen, leder av lærerutdanningen ved UiA (Universitetet i Agder)

Lyttevennsamling

Agder har god erfaring fra å gjennomføre en samling for lyttevenner, elever og skolene i fylket. Arbeidsgruppen som er ansvarlig for planlegging og gjennomføring består av kontaktperson(er) fra UIA, Frivilligsentralene, Fylkes eldrerådet og Fylkes eldreråd sekretær.

InVi - innovasjonsverktøy for strukturelle samhandlinger

InVi er frivilligsentralenes innovasjonsverktøy for strukturelle samhandlinger. Norges Frivilligsentraler har i samarbeid med WIS fått utviklet den unike IT-løsningen InVi (*) som tilbys til alle landets sentraler.

Praktiske råd for skolene

På denne siden finnes praktiske råd, maler og eksempler på dokumenter.

Publiserte artikler

Her finner du ulike artikler om Lyttevenn i Norge

A. Teoretisk bakgrunn og metodens begreper

Vi jobber ut fra at våre deltagere har noen personlige ønsker og håp for sitt sosiale liv (personlige faktorer) som de trenger støtte til å opprettholde eller utvikle. Kommunen har et ansvar for å tilrettelegge miljøfaktorer som kan sees i sammenheng med de personlige ønskene til den enkelte.

Mer om oss

Norges Frivilligsentraler er en landsdekkende interesseorganisasjon for alle frivilligsentraler.

Bli medlem

Informasjon om medlemskap Norges Frivilligsentraler.

Statstilskudd

Onsdag 17. juni 2020 vedtok Stortinget at frivilligsentralene skal sikres statlig støtte også i fremtiden. Vedtaket lyder: ‹‹Stortinget ber regjeringen sørge for at finansiering av frivilligsentralene overføres til et øremerket tilskudd på Kulturdepartementets budsjett fra 2021 for å sikre finansiering til frivilligsentraler i både små og store kommuner.››. For 2021 utbetales kr 440 000 per sentral med 100% stilling, som øremerkede midler, via kommunene.

IT-løsning - bakgrunn og prosess

Norges Frivilligsentraler arbeider med innføring av en felles IT-løsning for frivilligsentralene. Her finner du informasjon om bakgrunn og ulike valg i denne prosessen.

Tekst nederst på alle sider

Tekst nederst på alle språksider

Opptak av og presentasjoner fra webinar: Leve hele livet og frivilligsentraler

Tirsdag 24. november 2020 gjennomførte Norges Frivilligsentraler i samarbeid med Pensjonistforbundet, WIS, Motitech, Med hjerte for Arendal, Blå Kors Kristiansand, Vennesla Kommune, Vest Agder Fylkeskommune, UiA og Helsedirektoratet en webinar om reformen Leve Hele Livet og frivilligsentraler.

Åtte anbefalinger til drift

Baseres på 30 års erfaring har Norges Frivilligsentraler (NFS) samlet 8 anbefalinger til drift av frivilligsentraler. Anbefalingene skal styrke frivilligsentralene som gjenkjennelige og profesjonelle aktører, og bidra til å utvikle en felles forståelse for viktigheten av frivilligheten som en fri og uavhengig sektor, som utvikles på de frivilliges premisser.

Om frivilligsentraler

Dokumentet inneholder Norges Frivilligsentralers (NFS) råd og nyttig informasjon for å drive en frivilligsentral (FS). Etter 30 år med frivilligsentraler har NFS samlet og oppsummert erfaringer som forhåpentligvis gir en god ramme for bedre å kunne lykkes i et viktig arbeid.

SU ny tilskuddsordning

Det ble i 2017 til 2021 gjennomført en spørreundersøkelse for å se hvordan overgangen til ny tilskuddsordning for frivilligsentralene gikk.

Fylkeskontakter i arbeid med Leve hele livet og Sykkelturen 2022

Norges Frivilligsentraler har i prosjektet Leve hele livet opprette mandat til en dagelig leder i hvert fylke. Alle frivilligsentraler ble informert om arbeidet og fikk mulighet til å søke om å representere sitt fylke i tett dialog med nettverks lederne.

Taushetserklæring

Dette er en standard taushetserklæring som gjelder for frivillige ved landets frivilligsentraler.

Frivillig

Bedrift

Kommune

Lag og forening

Organisasjonskart

Taushetserklæring

Personer som tar oppdrag for frivilligsentralen må ha akseptert taushetserklæring.

Ønsker du å hjelpe?

Mange ønsker å hjelpe i denne krisetiden, og dette er selvfølgelig bra og viktig for å komme gjennom denne situasjonen. Norges Frivilligsentraler anbefaler å gjøre denne frivillige innsatsen i god dialog med lokale frivillige organisasjoner og kommune.

Koronainfo på ulike språk

Tekst i bunn av startsiden

Reklame/profilerings elementer

Nå blir det mulig å sette i gang bestilling av utforming og produksjon av enkle reklame-elementer. Vi starter med mulighet til å bestille ulike rollups, plakater, folder/brosjyrer og annonser.

Kontaktinfo nederst på språksidene

Kompis - et samarbeidsprosjekt

KOMPIS er et samarbeidsprosjekt mellom Norges Frivilligsentraler, Nasjonalforeningen for folkehelsen Agder fylkeslag for å motvirke ensomhet blant generasjoner. KOMPIS skal føre generasjonene mot hverandre , noe vi håper på gir bedre livskvalitet læring og mestring blant barn, unge og eldre. I prosjektet ønsker vi å bruke seniorer som ressurser inn mot barn og unge som blir deltakere.

Tidligere publiserte innlegg

Her finner du tidligere publisert informasjon om Korna på ulike språk. Sørg for å følge oppdaterte retningslinjer. Se fhi.no.

Kontakt oss

Aktive sammen

Mål:

Voksne under rehabilitering

Metoden Aktive Sammen har to formål. Det ene er å gi frivillige organisasjoner og kommuner, et verktøy for å organisere samarbeidet omkring sosial tilhørighet for sine innbyggere. Det andre er å vise hvordan frivillige kan arbeide for å gi støtte til å etablere og opprettholde tilhørighet i sosiale nettverk.

Coalition for Voluntering

Korona info - nasjonal samarbeid

Korona info - hos frivilligsentraler

Økt inkludering

Seniorer

Metoden Aktive Sammen har to formål. Det ene er å gi frivillige organisasjoner og kommuner, et verktøy for å organisere samarbeidet omkring sosial tilhørighet for sine innbyggere. Det andre er å vise hvordan frivillige kan arbeide for å gi støtte til å etablere og opprettholde tilhørighet i sosiale nettverk.

InVi

Kompis

Lyttevenn

Sykkelturen 2022

TelefonVenn

Motiview og frivilligsentraler

Økt deltagelse

Økt inkludering - 1. idebanken

Økt inkludering - 2. Håndbok for inkludering

Økt inkludering - 3. Eldre med innvandringsbakgrunn

MEDSAM

Spis med meg

Språktrening

Fylkeskommunen

Sykkeltur i over 12 uker for å løfte frivilligheten! Norges Frivilligsentraler inviterer hele landet til å bli med på sykkeltur gjennom Norge, fra 21. mai til 15(16). august 2022. På hjul fra Nordkapp til Arendalsuka. Vi er overveldet over den positive responsen og det store engasjement så langt, som har bidratt til et godt grunnlag for prosjektet. Bli med og sette lys på merverdien av å føle seg til nytte i samfunnet, og oppleve gode relasjoner i hverdagen.

Barn, ungdom og familier

Metoden Aktive Sammen har to formål. Det ene er å gi frivillige organisasjoner og kommuner, et verktøy for å organisere samarbeidet omkring sosial tilhørighet for sine innbyggere. Det andre er å vise hvordan frivillige kan arbeide for å gi støtte til å etablere og opprettholde tilhørighet i sosiale nettverk.

Personer og familier i introduksjonsprogram

Metoden Aktive Sammen har to formål. Det ene er å gi frivillige organisasjoner og kommuner, et verktøy for å organisere samarbeidet omkring sosial tilhørighet for sine innbyggere. Det andre er å vise hvordan frivillige kan arbeide for å gi støtte til å etablere og opprettholde tilhørighet i sosiale nettverk.

Søknad til Generasjonslekene

Senter for et aldersvennlig Norge har inngått samarbeid med Norges Frivilligsentraler i anledning Frivillighetens år 2022. Sammen skal vi arrangere Generasjonslekene i forbindelse med Sykkelturen 2022.

B. Organisering av samhandling med kommunen

Metoden Aktive sammen fungerer best når kommunen har strukturer for å organisere sin samhandling med frivillige.

Arbeidsgruppe Sykkelturen 2022

All relevant, eventuell ny og oppdatert informasjon dere skulle trenge i arbeidet om sykkelturen vil bli tilgjengelig her.

Film

Presentasjoner og brosjyrer

Ulike presentasjoner og brosjyrer som kan være inspirerende og nyttige når en arbeider med metoden Aktive Sammen

Litteratur

Streaming av konferanser

Kontakt informasjon

Norges frivilligsentraler er ansvarlige for å gi kurs og veiledning i bruk av metoden AktiveSammen,.( I samarbeid med Pilot Frivilligsentralene, da de har tilegnet seg kunnskap og erfaringer gjennom deltakelse i pilotprosjektet Aktive sammen Barn, unge og familier )

Verktøy

Nyttige verktøy i arbed med oppbygging av metodens grunnmur og de fem trinn

IT-løsning for turen

Russisk

Pусский

Spansk

Español

Tyrkisk

Türk

Sorani

ﺳۆراﻧﻰ

Engelsk

English

Arabisk

ﻋرﺑﻲ

Vietnamesisk

Tiếng việt

Somali

Soomaali

Fransk

Français

Urdu

اردو

Pashto

پښتو

Polsk

Polski

Swahili

kiswahili

Tigrinja

ትግርኛ

Dari

درى

Punjabi

ਪੰਜਾਬੀ

Norsk

Norsk

Mer om Sykkelturen

Sykkelturen 2022 er forankret i Norges frivilligsentraler sitt arbeid med regjeringens kvalitetsreform Leve hele livet. Vi har inngått intensjonsavtale med Helsedirektoratet, der målet er å mobilisere og støtte de lokale frivilligsentralene til å delta i arbeidet med å sette reformen på dagsorden i kommunene. Det gjennomføres lokale tiltak for flere gode leveår blant innbyggerne over 65 år og økt deltagelse i frivillighet for seniorer.

Fylkes kontakter i arbeid med Leve hele livet i Norges Frivilligsentraler

I planlegging og gjennomføringsfasen for Reformen Leve hele livet har vi opprettet Fylkes kontakter i Norges Frivilligsentraler for å bedre oppnå dialog og kunnskap om reformen lokalt.

Personvernerklæring for Norges Frivilligsentraler

Dette dokumentet handler om hvordan Norges Frivilligsentraler samler inn, lagrer og benytter informasjon om personer. Ta kontakt med oss dersom du er usikker på hva dette betyr for deg.

Kontakt

Norges Frivilligsentraler
Markensgaten 35 (2. etasje)
4612 Kristiansand

2018 © Norges Frivilligsentraler