Ressurssenter

Norges Frivilligsentraler (NFS) er interesseorganisasjon og ressurssenter for landets frivilligsentraler. NFS legger til rette for erfaringsdeling og kompetanseutvikling i felleskap med sentralene. Gjennom likeverdig samarbeid og involvering jobber vi mot vår visjon - Sammen skaper vi gode og inkluderende lokalsamfunn.

NFS bidrar med ressurser og tjenester for å gi frivilligsentralene gode verktøy og informasjon slik at sentralene kan levere høy kvalitet og få mest mulig ut av sitt daglige arbeidet lokalt. Ressurssenteret består av fem kategorier:

 1. Erfaringsutveksling og samarbeid
 2. Tjenester
 3. Informasjon- og kunnskapsformidling
 4. Arrangementer
 5. Systemer og verktøy


Før vi går dypere inn på de ulike kategorier vil vi dele vårt syn på hva kompetanseutvikling egentlig er, basert på kompetansehjulet utviklet av RVTSsør.

Kompetanse kan defineres som evnen til å løse oppgaver og mestre utfordringer i konkrete situasjoner. Hva trengs for å utnytte dine personlige evner? 

Modellen vektlegger at kompetanse oppstår i skjæringspunktet mellom 4 områder: fagkunnskap, forståelse, ferdigheter og holdninger/verdier.

Med denne modellen i bakhodet, og vilje til utvikling og samhandling, kan NFS og frivilligsentralene utnytte vår og deres rike erfaring til å styrke oss for fremtidige oppgaver og utfordringer.

Ekstra kilde: NHO.no

Ressurssenterets fem kategorier

Erfaringsutveksling og samarbeid 

NFS, etablert i 2016, er en ung organisasjon, og svært bevisst på kunnskapen og erfaringene frivilligsentralene har utviklet siden første sentral blir etablert i 1991. I tillegg til dere som interne samarbeidspartnere ser vi også stor nytte av å jobbe sammen med eksterne samarbeidspartnere. Derfor ønsker NFS å bidra med å legge til rette for samarbeid og erfaringsutveksling, for å løfte frem ressursene i disse ulike samarbeidspartnerne.

Vi gjør dette bla. gjennom: 

 • deltagelse i og tilrettelegging for møter, kurs og arrangementer på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå
 • gjennomføring av pilotprosjekter, og opprettelse av lærings- og erfaringsnettverk
 • signering og utføring av intensjons- og samarbeidsavtaler
 • produsere informasjonsdokument, veiledere, håndbøker o.l. 
 • utvikle vårt innovasjonsverktøy for strukturelle samhandlinger - InVi, hvor sentralene kan utveksle erfaringer i idébanken, samt samarbeide med kommuner, frivillige organisasjoner og andre

Tjenester 

NFS ønsker å bistå frivilligsentraler i utviklingen lokalt, ved å tilrettelegge for personlig tilpassede tjenester. Ansatte og styremedlemmer hos NFS har bred erfaring innen ulike fagfelt, og bistår sentralene i det daglige med råd og tips på telefon, mail, personlige møter osv. 

Vi vet også at vi ikke besitter all kunskap intern i organissjonen, og har derfor fokus på  kompetanseheving hos våre ansatte. Vi utvikler og bygger også videre på vårt gode nettverk som kan bistå oss i vårt tjenestetilbud.

Informasjon- og kunnskapsformidling 

NFS er alltid på utkikk etter informasjon innen fagområdene frivilligsentralene er involvert i. Noe av informasjon- og kunnskapsformidlinger skjer på ulike arrangementer vi arrangerer selv (se neste punkt), men i tillegg deler vi informasjon med sentralene bla. gjennom: 

 • hyppig utsending av innholdsrike nyhetsbrev.
 • deltagelse på lokale og regionale møter som f.eks. nettverksmøter
 • overføring av kunnskap fra pilotprosjekter og læring- og erfaringsnettverk
 • undersøkelser som genererer informasjon om ulike problemstillinger i frivilligsentralene

Arrangementer

Med arrangementer som mangfoldige møteplasser, løfter NFS ulike tema som gir inspirasjon og kunnskap til det daglige arbeidet hos frivilligsentralene. I tillegg gir arrangementene sentralene anledning til å møtes, bygge nettverk og utveksle erfaringer.NFS gjennomfører ulike former for arrangementer; fra korte frokostmøter og halvdags seminarer, til fagkonferanser og todagerskurs med spesifikke tema. Innholdet blir alltid til i samarbeid med frivilligsentralene og/eller andre samarbeidspartnere. Å involvere sentralene som er vår primære målgruppe, er essensielt for å oppnå gode og relevante arrangementer. 

Vår faste arrangementer er:

 • kurs for nye daglige ledere
 • årlig fagkonferanse
 • årlig nettverksledermøte
 • fortløpende frokostmøter

Kommende arrangementer, både i egen og andres regi, finner dere her: frivilligsentral.no/kalender 

Systemer og verktøy 

Gode systemer og verktøy er essensielt for å maksimere resultatet av arbeidet man investerer. NFS ønsker å være innovative i utviklingen av systemer og verktøy for å underbygge det gode tilbud i kategoriene ovenfor. Disse systemene og verktøyene skal være til nytte for frivilligsentralene, og tilbys fortløpende i ulike former og for ulike flater. 

I 2018 startet NFS et samarbeid med WIS for å utvikle et eget IT-system for frivilligsentraler - InVi. InVi er en forkortelse for to ord: Inter, som er latin og betyr “mellom”, og Visot som kommer fra samisk og betyr “alt”. InVi er frivilligsentralenes innovasjonsverktøy for strukturelle samhandlinger. 

Systemet utvikles fortløpende, og stadig nye funksjoner kommer til.  Se frivilligsentral.no/invi for mer informasjon.

Kontakt

Norges Frivilligsentraler
Markensgaten 35 (3. etasje)
4612 Kristiansand

2018 © Norges Frivilligsentraler