Personer og familier i introduksjonsprogram

Metoden Aktive Sammen har to formål. Det ene er å gi frivillige organisasjoner og kommuner, et verktøy for å organisere samarbeidet omkring sosial tilhørighet for sine innbyggere. Det andre er å vise hvordan frivillige kan arbeide for å gi støtte til å etablere og opprettholde tilhørighet i sosiale nettverk.

Klikk på de ulike trinn for å vise/skjule informasjon om trinnet.

Når den som koordinerer bruken av metoden blir kontaktet av aktuelle personer/ familier eller kontaktpersoner i kommunens enheter, er det viktig å ta utgangspunkt i hva de mener er behovet. For denne målgruppen kan behovet for støtte være praktisk eller sosialt, eller begge deler. 

Koordinatoren tar kontakt med personen/ familier og gjennomfører første samtale. Møtet kan gjerne holdes i deres hjem. Tenk på forhånd igjennom hva du kan spørre om for å bli kjent. 

Når en kommer til Norge fra et annet land, er ofte både språk og kultur fremmed. Kanskje kommer familier fra et land hvor det ikke er vanlig å delta i organiserte fritidsaktiviteter. Da kan det være utfordrende å vite noe om hva som forventes som medlem for eksempel i en idrettsklubb. Kanskje må også ord som fritid, ferie og dugnad forklares. For mange kan det også være uklart hva som er forskjellen på rollen til en som er ansatt og en som er frivillig. Det kan derfor være viktig å beskrive forskjellen. Vi kan lett misforstå hverandre i en samtale om vi ikke har felles forståelse av ord og begreper. 

I en familie erfarte koordinator at familien endret tidspunkt for deres avtale samme dag som de skulle møtes. Foreldrene lurte på om han kunne komme litt senere på kvelden. Noen uker senere startet mor opp i et av tilbudene ved frivilligsentralen, mens faren og deres sønn ble engasjert i bowlingklubben. De frivillige som hadde ansvar for å følge dem opp, fortalte uavhengig av hverandre at de ofte kom etter at aktivitetene var kommet godt i gang. Som eksemplet viser erfarer vi at noen familier forholder seg annerledes til tid enn det som er vanlig i Norge. Dette kan vi løse ved å sette ord på forventningene for å unngå irritasjon og misforståelser. 

Det kan være utfordrende å komme i kontakt med personer med fluktbakgrunn. Tenk igjennom hvor målgruppen kan møtes. En mulighet er å informere om frivillige organisasjoner som del av introduksjonsprogrammet. Informasjon om hva ulike organisasjoner og aktiviteter i nærmiljøet tilbyr og hva de forventer av medlemmer og foresatte, gir gode muligheter for å kunne delta.

I samtaler i familier med fluktbakgrunn er det fint at de foresatte deltar i aktiviteter for de unge.
Her er et eksempel fra en samtale med en jente på 14 år og hennes mor. 

  • Deltar noen av dine venner på skolen på fritidsaktiviteter?
    Julie og Anette i klassen spiller håndball. Faren til Anette er trener.
  • Har du forsøkt å spille håndball?
    Ja! I kroppsøving spiller vi ofte håndball. Det er gøy. Jeg har lyst til å være med på treninger og kamper.

Når foresatte har vokst opp i et annet land, kan påkledning og rutiner i garderoben oppleves som utfordrende. En løsning kan være at foresatte inviteres til å bli med på en trening. Det gir dem mulighet til å se hvordan det fungerer. Da er det erfaringsvis lettere for dem å både forstå og akseptere den unges ønsker.

Av og til vil en samtale avdekke at flere barn eller hele familien har behov for et utvidet sosialt nettverk. Kanskje trenger familien støtte til å møte en annen familie, eller delta i en felles aktivitet hvor mor eller far også kan få en aktiv sosial rolle. 

Første trinn i metoden er avhengig av at det er gode strukturer for hvem som melder om behov, og hvem som skal følge opp. Dette er viktig for at de frivillige skal kunne ta kontakt på en god måte med de det gjelder. Informasjonen underveis er også viktig for de involverte fra kommunen, den frivillige organisasjonen og foresatte. 

Informasjonsflyten er viktig å etablere i dette første trinnet i metoden, og jo raskere en starter å fylle ut kontaktskjema, jo bedre er det. Der oppføres navn på personen selv, den/ de frivillige, koordinator, kontaktpersonen i kommunen og eventuelt pårørende.

Metoden krever tre ulike roller med forskjellig ansvar:

  • Koordinatoren har ansvar for å etablere kontakt mellom person med behov og frivillige, oppdatere kontaktskjema, følge opp bruk av logger, og følge opp de frivillige. Koordinatoren bør være ansatt i en frivilligsentral.
  • Frivillige har ansvar for å samtale med personen med behov og følge opp deres ønsker om deltakelse, og melde fra om endringer til koordinator.
  • Kontaktpersoner i kommunen har ansvar for å være tilgjengelig for samarbeid og eventuelt veiledning når det etterspørres av de frivillige eller koordinator. De må også melde om endringer til koordinator.

Kontaktskjema

Når de frivillige går på besøk for første gang, er målet å bli kjent og skape tillit. Vi erfarer at et møte ofte ikke er nok. Personen eller familien kan ha dårlig kjennskap til norsk kultur og tilbud i lokalsamfunnet. Da er det viktig å bruke god tid til å snakke sammen. Språklige utfordringer må en også ta hensyn til.  Underveis i samtalen blir det naturlig å snakke om hva personen eller familien tenker om egne ønsker og behov. Kanskje er det et ønske om en venn? Noen savner kanskje besteforeldre og trenger en reservebestefar eller - bestemor? Kanskje trenger de å besøke en fritidsaktivitet og bli kjent med en leder som kan gi informasjonen de trenger. 

Personer og familier med fluktbakgrunn beskriver egne behov og forutsetninger på ulike måter. «Vår familie trenger å være sammen med noen andre familier», «Vi ønsker å møte en norsk familie», «Jeg tror ikke at jeg har råd til å betale både utstyr og kontingent». «Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre på fritiden», «Jeg vet ikke om jeg får lov til å trene på helsestudioet sammen med mine venninner». Disse utsagnene viser at mange personer med fluktbakgrunn ønsker seg sosial kontakt, men at de trenger støtte på ulike måter.

Vi erfarer at mange i denne målgruppen trenger støtte i å utvikle en positiv forståelse av seg selv og sin identitet. Det er viktig at de forstår at de er viktige og at de med støtte, kan ta del i sosiale nettverk. Når vi støtter dem inn i et sosialt miljø kan vi støtte dem i rollen som medlem eller deltaker, men det er også viktig at vi følger dem opp i rollen som venn til jevnaldrende. 

Et viktig prinsipp er å støtte denne målgruppen til å ta ansvar selv. Vi vil ikke senke forventningene til hva de kan klare og på den måten gjøre dem mer avhengig av andre enn nødvendig. Det kan vi gjøre ved å sette søkelys på den enkeltes egenverd og mestringsfølelse.

Fra første besøk er det viktig å skrive logg, slik at en vet hva som ble snakket om sist gang. Det kan variere hvem av de frivillige som følger opp over tid, og loggen sikrer at den frivillige og koordinator vet hva som skal følges opp. Loggene arkiveres i journalsystemet INVI.

Loggskjema

Respekt og taushetsplikt er viktig i disse møtene. De som ønsker støtte, må kunne stole på at de frivillige ikke snakker om det de forteller eller deres behov til andre. Barn og ungdom er ofte opptatt av hva jevnaldrende skal tenke, men de kan også være opptatt av hva søsken og foresatte får vite.

Et prinsipp for arbeidet er å forholde seg med respekt til de vi møter og ha en spørrende holdning til hvordan vi kan ta vare på deres verdighet. Mange personer med fluktbakgrunn har egne erfaringer som gjør det utfordrende å kunne stole på andre. Det gjør det viktig å ta seg god tid til å bygge tillit til de som trenger vår støtte.

I trinn 3 skal det avgjøres hva personen eller familien ønsker. Mange barn og unge savner en venn, eller en aktivitet de kan gjøre sammen med andre eller med familien. For noen kan dette løses ved å få støtte i å delta i en aktivitet sammen med jevnaldrende. For andre kan kanskje det å treffe en vennefamilie med lignende interesser være et godt utgangspunkt. Noen vet tidlig hvilken aktivitet de ønsker, mens andre ikke vet hva de ønsker. Aktivitetsbrosjyren som viser bilder av ulike aktiviteter, kan brukes som et verktøy når en er usikker på hva som finnes av aktiviteter. Noen ganger passer ikke aktivitetene som tilbys. En ung mann ønsket seg å treffe andre for å øve på å snakke norsk. Han engasjerte seg som frivillig ved den lokale frivilligsentralen. Han ble en besøksvenn som satte stor pris på ukentlige samtaler med andre. En familie ønsket å være i aktivitet sammen. De fikk en vennefamilie i lokalmiljøet. En far som likte å synge ble med i et kor, mens en mor ønsket å bli med en gruppe med frivillige som arrangerte kveldsmat for eldre som bor i kommunale omsorgsboliger.

Behovene er ulike: Noen ønsker å delta i organiserte aktiviteter, mens andre har ønsker som betyr at en kanskje må etablere et nytt tilbud. Kanskje trenger familien bare en oversikt over aktivitetene som tilbys i nærmiljøet, og praktisk kunnskap om hvordan de kan ta kontakt med aktiviteten og informasjon om kostnader og forpliktelser som følger med et medlemskap. Andre trenger kanskje mer støtte. De ønsker seg kanskje å møte en norsk familie som de kan gå på turer med i helgene. En ung mann hadde et helt konkret ønske. Han ville gjerne møte en person med bil som var villig til å øvelseskjøre med han. Når personen eller familien har bestemt seg for hva de vil satse på og hva de har behov for, kan det avgjøres hvem som best kan følge opp som frivillig. Dette krever en dialog med koordinator som har oversikt over de frivillige. Vi anbefaler å opprette en liste med personer som kan tenke seg å være for eksempel reservebestemor eller -bestefar, vennefamilie, besøksvenner, kjørevenner eller turvenner. De som velges, vil inngå i familiens nettverk. 

Aktivitetsbrosjyren

Personer og familier med fluktbakgrunn som ønsker metoden, har behov for ulike nettverk og aktiviteter. Det trengs derfor frivillige med ulike interesser og forutsetninger. Når en kommer som ny til vårt land kan en ha mange ulike behov. Noen ønsker en kjørevenn eller å bli kjent med en eller flere som de kan gå sammen med på en aktivitet. Andre kan slite med å forstå språket eller med å finne kunnskap om hva som trengs for å kunne starte opp i en fritidsaktivitet. 

De frivilliges rolle blir forskjellig i møte med ulike behov. Det er et viktig arbeid for den som koordinerer bruken av metoden å holde oversikt og følge med på hvordan nettverket utvikler seg. Alle i et nettverk er ansvarlige for å informere om endringer til koordinator.

Vi erfarer at deltakerne ønsker støtte inn i ulike typer nettverk, og at oppfølgningen må følges opp tett. Når målgruppen er personer og familier med fluktbakgrunn, erfarer vi at behovene kan være mange. Det er derfor viktig å avgrense, og konsentrere innsatsen om et behov om gangen. Å møte et behov kan gi positive ringvirkninger slik at de selv kan ta ansvar på andre områder. 

På bakgrunn av kontaktskjemaet og logger kan koordinator ta kontakt med de som ønsker støtte og de frivillige som er involvert, for å sjekke hvordan det går. Sammen kan dere finne frem til hvor ofte dette er hensiktsmessig, men det er viktig at det skjer jevnlig. I et tilfelle sluttet en ungdom i en aktivitet fordi familien ikke hadde økonomi til å betale medlemskontingent.
En ung kvinne startet som frivillig ved frivilligsentralen og var besøksvenn for flere. I en oppfølgingssamtale med lederen for frivilligsentralen, satte hun ord på et dilemma. Hun opplevde etter hvert at studiene og en kveldsjobb gjorde at hun fikk lite tid til å være frivillig. Når endringer oppdages, er det viktig å snakke sammen med den eller de det gjelder for å finne ut hva som er forandret, og eventuelt mobilisere nettverket på nytt ut fra de aktuelle behov. Det er viktig å avklare hvordan en skal sikre at nettverkene fungerer, og hvem som kan oppdage og si fra når det er behov for å gjøre endringer.

Flere dokumenter

Frivilligsentraler som møteplass

Ivareta lyttevenner er viktig for å sikre gode møter mellom elever og lyttevenner. Det er viktig at skolene tenker gjennom at de lyttevennene som kommer, har forventninger om at de skal dekke et behov for skolen. Da er det ikke opp til tilfeldighetene hvordan de blir tatt i mot.

Eldreråd

Vest Agder fylkeseldreråd har siden 2008 vært pådriver for å etablere ‹‹lyttevenn›› i skolene sammen med Farsund, Lyngdal og Vennesla. Vennesla eldreråd gjennomførte prøveprosjektet sammen med skolerådgiver og frivilligsentralen, denne modellen ble tatt i bruk i flere av kommuner som har ‹‹lyttevenn›› i skolene, men det er ulike variasjoner hos kommunene.

Universitetet i Agder om Lyttevenn

Intervju med Birte Simonsen, leder av lærerutdanningen ved UiA (Universitetet i Agder)

Lyttevennsamling

Agder har god erfaring fra å gjennomføre en samling for lyttevenner, elever og skolene i fylket. Arbeidsgruppen som er ansvarlig for planlegging og gjennomføring består av kontaktperson(er) fra UIA, Frivilligsentralene, Fylkes eldrerådet og Fylkes eldreråd sekretær.

InVi - innovasjonsverktøy for strukturelle samhandlinger

InVi er frivilligsentralenes innovasjonsverktøy for strukturelle samhandlinger. Norges Frivilligsentraler har i samarbeid med WIS fått utviklet den unike IT-løsningen InVi (*) som tilbys til alle landets sentraler.

Praktiske råd for skolene

På denne siden finnes praktiske råd, maler og eksempler på dokumenter.

Publiserte artikler

Her finner du ulike artikler om Lyttevenn i Norge

Tilskudd til informasjonstiltak for innvandrerbefolkningen

Norges Frivilligsentraler har fått tildelt midler fra IMDi gjennom ekstraordinært tilskudd, og i den forbindelse ønsker vi å legge til rette for at frivilligsentraler kan søke om midler til lokale informasjonstiltak for innvandrerbefolkningen

Våre Partnere

Erfaringskonferanse 17 juni i Ålesund

A. Teoretisk bakgrunn og metodens begreper

Vi jobber ut fra at våre deltagere har noen personlige ønsker og håp for sitt sosiale liv (personlige faktorer) som de trenger støtte til å opprettholde eller utvikle. Kommunen har et ansvar for å tilrettelegge miljøfaktorer som kan sees i sammenheng med de personlige ønskene til den enkelte.

Om oss

Norges Frivilligsentraler er en landsdekkende interesseorganisasjon og ressurssenteret for alle frivilligsentraler.

Bli medlem

Informasjon om medlemskap Norges Frivilligsentraler.

Statstilskudd

Onsdag 17. juni 2020 vedtok Stortinget at frivilligsentralene skal sikres statlig støtte også i fremtiden. Vedtaket lyder: ‹‹Stortinget ber regjeringen sørge for at finansiering av frivilligsentralene overføres til et øremerket tilskudd på Kulturdepartementets budsjett fra 2021 for å sikre finansiering til frivilligsentraler i både små og store kommuner.››. For 2022 utbetales kr 448 000 per sentral med 100% stilling*, som øremerkede midler, via kommunene.

IT-løsning - bakgrunn og prosess

Norges Frivilligsentraler arbeider med innføring av en felles IT-løsning for frivilligsentralene. Her finner du informasjon om bakgrunn og ulike valg i denne prosessen.

Tekst nederst på alle sider

Tekst nederst på alle språksider

Opptak av og presentasjoner fra webinar: Leve hele livet og frivilligsentraler

Tirsdag 24. november 2020 gjennomførte Norges Frivilligsentraler i samarbeid med Pensjonistforbundet, WIS, Motitech, Med hjerte for Arendal, Blå Kors Kristiansand, Vennesla Kommune, Vest Agder Fylkeskommune, UiA og Helsedirektoratet en webinar om reformen Leve Hele Livet og frivilligsentraler.

Åtte anbefalinger til drift

Baseres på 30 års erfaring har Norges Frivilligsentraler (NFS) samlet 8 anbefalinger til drift av frivilligsentraler. Anbefalingene skal styrke frivilligsentralene som gjenkjennelige og profesjonelle aktører, og bidra til å utvikle en felles forståelse for viktigheten av frivilligheten som en fri og uavhengig sektor, som utvikles på de frivilliges premisser.

Erfaringskonferanse 17 juni i Ålesund

Om frivilligsentraler

Dokumentet inneholder Norges Frivilligsentralers (NFS) råd og nyttig informasjon for å drive en frivilligsentral (FS). Etter 30 år med frivilligsentraler har NFS samlet og oppsummert erfaringer som forhåpentligvis gir en god ramme for bedre å kunne lykkes i et viktig arbeid.

Spørreundersøkelsen

Det ble i 2017 til 2021 gjennomført en spørreundersøkelse for bla. å se hvordan overgangen til ny tilskuddsordning for frivilligsentralene gikk.

Fylkeskontakter i arbeid med Leve hele livet og Sykkelturen 2022

Norges Frivilligsentraler har i prosjektet Leve hele livet opprette mandat til en dagelig leder i hvert fylke. Alle frivilligsentraler ble informert om arbeidet og fikk mulighet til å søke om å representere sitt fylke i tett dialog med nettverks lederne.

Taushetserklæring

Dette er en standard taushetserklæring som gjelder for frivillige ved landets frivilligsentraler.

Frivillig

Bedrift

Kommune

Lag og forening

Organisasjonskart

Taushetserklæring

Personer som tar oppdrag for frivilligsentralen må ha akseptert taushetserklæring.

Ønsker du å hjelpe?

Mange ønsker å hjelpe i denne krisetiden, og dette er selvfølgelig bra og viktig for å komme gjennom denne situasjonen. Norges Frivilligsentraler anbefaler å gjøre denne frivillige innsatsen i god dialog med lokale frivillige organisasjoner og kommune.

Koronainfo på ulike språk

Tekst i bunn av startsiden

Reklame/profilerings elementer

Nå blir det mulig å sette i gang bestilling av utforming og produksjon av enkle reklame-elementer. Vi starter med mulighet til å bestille ulike rollups, plakater, folder/brosjyrer og annonser.

Kontaktinfo nederst på språksidene

Kompis - et samarbeidsprosjekt

KOMPIS er et samarbeidsprosjekt mellom Norges Frivilligsentraler, Nasjonalforeningen for folkehelsen Agder fylkeslag for å motvirke ensomhet blant generasjoner. KOMPIS skal føre generasjonene mot hverandre , noe vi håper på gir bedre livskvalitet læring og mestring blant barn, unge og eldre. I prosjektet ønsker vi å bruke seniorer som ressurser inn mot barn og unge som blir deltakere.

Tidligere publiserte innlegg

Her finner du tidligere publisert informasjon om Korna på ulike språk. Sørg for å følge oppdaterte retningslinjer. Se fhi.no.

Kontakt oss

NFS som ressurssenter

Norges Frivilligsentraler (NFS) er interesseorganisasjon og ressurssenter for landets frivilligsentraler. NFS legger til rette for erfaringsdeling og kompetanseutvikling i felleskap med sentralene. Gjennom likeverdig samarbeid og involvering jobber vi mot vår visjon - Sammen skaper vi gode og inkluderende lokalsamfunn.

Aktive sammen

Mål:

Voksne under rehabilitering

Metoden Aktive Sammen har to formål. Det ene er å gi frivillige organisasjoner og kommuner, et verktøy for å organisere samarbeidet omkring sosial tilhørighet for sine innbyggere. Det andre er å vise hvordan frivillige kan arbeide for å gi støtte til å etablere og opprettholde tilhørighet i sosiale nettverk.

Coalition for Voluntering

Korona info - nasjonal samarbeid

Korona info - hos frivilligsentraler

Økt inkludering

Seniorer

Metoden Aktive Sammen har to formål. Det ene er å gi frivillige organisasjoner og kommuner, et verktøy for å organisere samarbeidet omkring sosial tilhørighet for sine innbyggere. Det andre er å vise hvordan frivillige kan arbeide for å gi støtte til å etablere og opprettholde tilhørighet i sosiale nettverk.

InVi

Kompis

Lyttevenn

Sykkelturen 2022

TelefonVenn

Motiview og frivilligsentraler

Økt deltagelse

Økt inkludering - 1. idebanken

Økt inkludering - 2. Håndbok for inkludering

Økt inkludering - 3. Eldre med innvandringsbakgrunn

MEDSAM

Spis med meg

Språktrening

Fylkeskommunen

Sykkeltur i over 12 uker for å løfte frivilligheten! Norges Frivilligsentraler inviterer hele landet til å bli med på sykkeltur gjennom Norge, fra 21. mai til 15(16). august 2022. På hjul fra Nordkapp til Arendalsuka. Vi er overveldet over den positive responsen og det store engasjement så langt, som har bidratt til et godt grunnlag for prosjektet. Bli med og sette lys på merverdien av å føle seg til nytte i samfunnet, og oppleve gode relasjoner i hverdagen.

Barn, ungdom og familier

Metoden Aktive Sammen har to formål. Det ene er å gi frivillige organisasjoner og kommuner, et verktøy for å organisere samarbeidet omkring sosial tilhørighet for sine innbyggere. Det andre er å vise hvordan frivillige kan arbeide for å gi støtte til å etablere og opprettholde tilhørighet i sosiale nettverk.

Søknad til Generasjonslekene

Senter for et aldersvennlig Norge har inngått samarbeid med Norges Frivilligsentraler i anledning Frivillighetens år 2022. Sammen skal vi arrangere Generasjonslekene i forbindelse med Sykkelturen 2022.

B. Organisering av samhandling med kommunen

Metoden Aktive sammen fungerer best når kommunen har strukturer for å organisere sin samhandling med frivillige.

Arbeidsgruppe Sykkelturen 2022

All relevant, eventuell ny og oppdatert informasjon dere skulle trenge i arbeidet om sykkelturen vil bli tilgjengelig her.

Film

Presentasjoner og brosjyrer

Ulike presentasjoner og brosjyrer som kan være inspirerende og nyttige når en arbeider med metoden Aktive Sammen

Litteratur

Streaming av konferanser

Kontakt informasjon

Norges frivilligsentraler er ansvarlige for å gi kurs og veiledning i bruk av metoden AktiveSammen,.( I samarbeid med Pilot Frivilligsentralene, da de har tilegnet seg kunnskap og erfaringer gjennom deltakelse i pilotprosjektet Aktive sammen Barn, unge og familier )

Verktøy

Nyttige verktøy i arbed med oppbygging av metodens grunnmur og de fem trinn

IT-løsning for turen

Russisk

Pусский

Spansk

Español

Tyrkisk

Türk

Sorani

ﺳۆراﻧﻰ

Engelsk

English

Arabisk

ﻋرﺑﻲ

Vietnamesisk

Tiếng việt

Somali

Soomaali

Fransk

Français

Urdu

اردو

Pashto

پښتو

Polsk

Polski

Swahili

kiswahili

Tigrinja

ትግርኛ

Dari

درى

Punjabi

ਪੰਜਾਬੀ

Norsk

Norsk

Mer om Sykkelturen

Sykkelturen 2022 er forankret i Norges frivilligsentraler sitt arbeid med regjeringens kvalitetsreform Leve hele livet. Vi har inngått intensjonsavtale med Helsedirektoratet, der målet er å mobilisere og støtte de lokale frivilligsentralene til å delta i arbeidet med å sette reformen på dagsorden i kommunene. Det gjennomføres lokale tiltak for flere gode leveår blant innbyggerne over 65 år og økt deltagelse i frivillighet for seniorer.

Frivilligbørs

NFS ser på muligheten for å stimulere flere frivilligsentraler og kommuner til å ta i bruk konseptet "Frivilligbørs". På denne siden vil du finne status i dette arbeidet. Bildet er fra Stavanger Frivilligbørs.

Hva er Frivilligbørs

Frivilligbørs er en møteplass der næringsliv, frivillige organisasjoner og offentlige tjenesteprodusenter kan møtes for å inngå sosiale partnerskap og kontrakter om kortsiktig eller langsiktig samarbeid. Valuta som gjelder på frivilligbørs er tid, arbeidsinnsats, kompetanse, samarbeid og lokalt engasjement.

Foreninger

Foreninger har stor nytte av å delta på Frivilligbørs. Her er noen punkter.

Bedrifter

Bedrifter vil ha stor nytte av å delta på Frivilligbørs. Her ser du noen argumenter.

Offentlig

Offentlige virksomheter har stor nytte av å delta på Frivilligbørs.

Hvordan starte børs?

Her får du råd om hvordan du kan gå fram for å starte frivilligbørs i ditt lokalsamfunn.

Grafisk materiell

Logoer og annet grafisk materiell som kan benyttes til frivilligbørs.

Dokumentmaler

Maler for dokumenter som er nyttig i forbindelse med å avholde frivilligbørs.

Heidi Lindseth ved Sømna Frivilligsentral

"Ved vaffelbordet dukker mange gode ideer opp". Noen blir til virkelighet. Frivilligheten holder liv i Bygda.

Svein Møgedal fra Suldal

Det er kjempekjekt å drive med frivillig arbeid. Og det hadde vore kjekt å treffe endå fleire frivillige!

Anita Bones Bakke ved Ottestad Frivilligsentral

Intervju med Anita Bones Bakke fra Ottestad Frivilligsentral i Stange kommune.

Tordis Olderøien fra Midtre Gauldal Frivilligsentral

Roy Kenneth Håland er Frivillig hos Norsk Folkehjelp i Hå - Rogaland. " Det hele startet med et veddemål "

"Uansett hva du driver med eller ønsker og drive med av frivillig arbeid, er det en arena hvor du treffer du nye folk, du lære mye på det personlige og det faglige planet".

Frivillig hos Klepp Frivilligsentral i Rogaland

"Det var viktig for meg og ha noe å gå til når jeg ikke lenger kunne stå i arbeid/jobb på grunn av helsa.. Da var det litt sånn.. Da har jeg og en mening i hverdagen. Det betyr noe for andre, og jeg utgjør en forskjell for andre"

Bjørn.H Kleppe - Frivillig i Norsk folkehjelp Jæren

"Frivilligheten har vært en viktig del av livet mit i 51år "

Gudny Wiig - Frivillig på Orre, Saniteten

"Før tenkte en ikke på det som frivillighet"

Annette Jensen Gimre. Frivillig fra Hå

"Det gjør noe med både de voksene og ungdommen"

John Egebakken, 64år - Frivillig ressurs og tidgiver hos Blåkors Kristiansand

" Du gir det du har tid og lyst til. Det har vært en sånn høydare og få sykle rundt på beboere, de er så takknemlige."

Daia Elisabeth Haugli ,46 år. Frivillig ressurs hos Løten Frivilligsentral - Innlandet

"jeg trivdes såpass at jeg fortsatt å være tilstede og utfører samme oppgaver som jeg hadde i planen, og litt til"

Olaf Brobakken, 84 år. Ressurs og frivillig hos Løten Frivilligsentral - Innlandet

Livet mitt har aldri vært ensomt og jeg bestemte meg tidlig for at når jeg ble pensjonist «sku je itte setta meg tel».

Test

Fylkeskontakter i arbeid med Leve hele livet i Norges Frivilligsentraler

I planlegging og gjennomføringsfasen for reformen Leve hele livet har vi opprettet Fylkeskontakter i Norges Frivilligsentraler for å bedre oppnå dialog og kunnskap om reformen lokalt.

Personvernerklæring for Norges Frivilligsentraler

Dette dokumentet handler om hvordan Norges Frivilligsentraler samler inn, lagrer og benytter informasjon om personer. Ta kontakt med oss dersom du er usikker på hva dette betyr for deg.

Kontakt

Norges Frivilligsentraler
Markensgaten 35 (2. etasje)
4612 Kristiansand

2018 © Norges Frivilligsentraler