Brev til Stortingspolitikerne

Til De politiske partiene på Stortinget. Tilskudd til frivilligsentralene i statsbudsjettet for 2018. Spørsmål om overføring av midler til landsorganisasjonen Norges Frivilligsentraler.

Til
De politiske partiene på Stortinget

Tilskudd til frivilligsentralene i statsbudsjettet for 2018.
Spørsmål om overføring av midler til landsorganisasjonen Norges Frivilligsentraler.

Norges Frivilligsentraler er en etablert landsdekkende organisasjon som bistår fellesskapet til beste for alle landets 425 aktive frivilligsentraler og alle lokalsamfunn hvor frivilligsentralene har sitt virke. Frivilligsentralene koordinerer i dag ca 46.000 frivillige.

Tilskudd til landets frivilligsentraler

15. juni 2016 sluttet Stortinget seg til Regjeringens forslag om å overføre ansvaret for tilskudd til frivilligsentralene til kommunene. Budsjettposten var i 2016 på 127.8 millioner. Det skal tas høyde for nye sentraler i fordeling av midler påfølgende år, og tilskuddet skal trappes opp i fireårsperioden 2017 – 20. Tilskuddet til sentralene ble i 2017 økt med 23.2 millioner, til 151 mill.

Med 18 nye sentraler registrert i 2017 og en påplussing for pris- og lønnsvekst vil en økning av beløpet med 10 millioner kroner gjøre at tilskuddet for 2018 opprettholdes på 2017-nivå. 
Økninger ut over 10 mill. vil sikre Stortingets beslutning om videre opptrapping.

Felles midler til kompetanse og utvikling

Departementet har i hele frivilligsentralenes historie til og med 2016 bevilget tilskudd til felles satsing. Dette handler bl.a. om drift av nettverk for daglige ledere, drift av regioner og regionsamlinger, nasjonal satsing på profil, nettsider og kompetanseheving, samt etablering av nye frivilligsentraler.

Disse midlene har blitt direkte utbetalt til nettverksledere og basisgruppene i hver enkelt av de fire regionene landet har vært delt opp i. Etter endringen ble også disse felles midlene fordelt og overført til hver enkelt frivilligsentral gjennom kommunen. Dette dreier seg om ca 4 millioner pr. år, eller kr. 8.000,- pr. sentral. For 2017 ble rammeoverføringen til kommunen økt med kr. 365.000,- til hver sentral (kr. 357.000 + 8.000), basert på hel stilling som daglig leder, og etter hvilke sentraler som var godkjent i 2016.

For 2017 ble det således ikke brukt midler til felles kompetanseheving og opprettholdelse av nettverk for frivilligsentralene. Norges Frivilligsentraler har påtatt seg rollen som sentralt overbyggende ledd for alle landets sentraler for å ivareta dette. Vi mener at det fortsatt bør avsettes sentrale statlige midler til drift av organisasjonen samt kompetansemidler til faglig utvikling og nettverksarbeid på tvers i landet. Det er en kjensgjerning at selv om alle kommuner er glad i og ser nytten av sin(e) egen/egne sentral(er), så settes det ikke av midler til nettverksarbeid og kompetansedeling utover egne kommunegrenser. Dette vil vår organisasjon Norges Frivilligsentraler følge opp, og vi håper statlig nivå etter å ha sørget for oppbyggingen gjennom 25 år er villig til å videreføre arbeidet til beste for frivilligheten. Vi har alle erfaring med at dette er gode investeringer som genererer en innsats som er verdt det mangedobbelte.

Norges Frivilligsentraler vil sørge for å opprettholde grunnlaget for samarbeid, erfaringsutveksling og kompetanseutvikling hos sentralene. Vi samarbeider godt med både KS og Frivillighet Norge, og skal tidlig i desember arrangere en ny frivillighetskonferanse samt en egen samling for alle nettverksledere og nyetablerte fylkes- og regionlag.

Vi anser de nettverk, fylkeslag og regioner som er utviklet gjennom flere tiår for å være svært viktige. De gir hver frivilligsentral muligheter for å kunne videreutvikles, samarbeide ut over eget område, hente inn gode eksempler og heve kompetansen. Vi tror at det arbeidet vi gjør er av uvurderlig betydning for at frivilligsentralene kan utvikles videre og vokse. Potensialet er meget stort, men muligheten for å miste et system som staten har brukt 25 år på å bygge opp er også stort, hvis man nå skulle «slippe taket».

Norges Frivilligsentraler ber om at noe fellesmidler kan avsettes til å ivareta det overordnede nivået videre, gjennom en bevilgning til Norges Frivilligsentraler. Vi meldte også dette i åpen høring i Stortingets Familie- og kulturkomite og Kommunal- og forvaltningskomite i oktober 2016. 
For oss vil 2 millioner kroner i 2018 utgjøre en stor forskjell, og det vil være med å sikre de ca. 170 millionene som skal overføres neste år via kommunene som har sentraler!

Vi er gjerne i dialog med alle initiativ til beste for gode lokalsamfunn der alle landets frivilligsentraler inngår, og hvor Norges Frivilligsentraler kan bidra positivt på landsnivå. Vi vil være med å legge til rette for at frivilligheten skal få best mulig og enklest mulig kår – det skal være enkelt å være frivillig.

Vi takker for muligheten til å komme med våre innspill, og håper frivillighetens premisser holdes høyt også i årene fremover. Uten frivilligheten stopper Norge.


Oslo, 19. september 2017

Med vennlig hilsen Norges Frivilligsentraler

Flere nyheter

Kontakt

Norges Frivilligsentraler
Markensgaten 35 (3. etasje)
4612 Kristiansand

2018 © Norges Frivilligsentraler