Et glimt fra dagsseminaret "Aktive sammen" i Rogaland

Et bredt knippe engasjert mennesker var samlet med et stort ønske om å samhandle bedre om felles samfunnsutfordringer, jobbe sammen mot Et aldersvennlig samfunn og Alle med! Samtidig som det å kunne være sammen fysisk var en stor glede!

Bilde over fra høyre: Åsmund Sigmunstad sekretær Frivillig Rogaland, Elin Wetås deJara spesialrådgiver  KS - Rogaland, Andrine Kallåk Homme styreleder Frivillig Rogaland, Ruth Thue senior stemmen, Ranveig Berheim leder Eldrerådet i Rogaland Fylkeskommune, Jorunn Sagen Olsen prosjektleder Leve hele livet i Norges frivilligsentraler

Dagsseminar Aktive Sammen ble gjennomført av Frivillig Rogaland, det Regionale støtteapparatet for Leve hele livet i Rogaland ,  KS Rogaland, og Eldre rådet i Rogaland  var med og Norges Frivilligsentraler . Det er stor takknemlighet til Frivillig Rogaland for gjennomførelsen av konferansen, og alle samarbeidsparter er svært takknemlig for at vi ble involvert i gjennomføring av dagen.

Arbeidsmetoden Aktive Sammen et verktøy som kan benyttes av frivilligsentralene, brukes til ulike behov og ulike mål grupper, som barn, unge familier ,seniorer, mennesker under rehabilitering og mennesker med flukt bakgrunn.Metoden har fem trinn som følges fra behov meldes, en kartlegging, avklaring og definere behovet, nettverk mobiliseres og oppfølgingssamtaler. Det er et ny oppstartet  pilot prosjekt med 7 Frivilligsentraler hvor målgruppen er barn, unge og familie.Deltakerene  skal  få tilbud om en aktivitet i tråd med Fritids erklæringen og eldre knyttes som ressurs mot barn, unge og familier. 

Stadig flere eldre i samfunnet.Hvordan få til et alders vennlig samfunn, hvordan til rette legging for mulighet til å delta aktivt i lokalsamfunnet. Vise respekt for alle aldre  og se på  eldre som en ressurs i samfunnet

Senior stemmen kom frem ved et utrolig inspirerende intervju med fire godt voksne seniorer , som kunne fortelle hvor mye det hadde betydd å være med i frivillig arbeid.Flere kunne fortelle om nye vennskap, engasjement, erfaring og kunnskap. Den eldste Ruth Thue på 86 år  forteller om hvordan hun som hjemmeværende mor med små barn startet med med frivillig arbeid.Hun tok kurs og studier startet i arbeidslivet ved siden  av frivillig arbeid og er fortsatt aktiv.

"Det er bare noe en kjenner, at et barn søker din nærhet og trygghet, det har betydd mye for meg. Det er så kjekt at noen trenger deg og har brukt for deg. Det må være den største gave en kan få" sier Ruth Thue 86 år senior stemme fra Frivilligsentral Hun har erfaring som lytte venn, senior ressurs i arbeid med barn.

ALLEMED i Hå kommune, prosjektet handler om at alle barn/ unge skal få delta i minst en fritidsaktivitet, et tiltak som handler om både  forebygge utenforskap og radikalisering. der kunne ALLEMED -koordinator Sirwan Saadun Mohammed inspirerende fortelle hvorfor kjennskap og engasjement i frivillig sektor er viktig for hele familien. I arbeid med å få barn med innvandrerbakgrunn i aktivitet ,møte med barnet og familien, behovet ble avklart og forteller at han alltid er fysisk med barnet og familien i oppstart av  aktiviteten. Det  viser til resultater når kjennskap gir trygghet og tillit og  kontakter knyttes.Det har resultert i at 220 barn i Hå kommune med i en aktivitet.

Gruppearbeid fysisk og digitalt, hvor hovedspørsmål var :Hvordan få til samhandling i egen kommune?   Fysisk var  gruppene  sammensatt av frivillige og representanter fra kommunen og de jobbet med de ulike spørsmålene om samarbeid, å bygge en grunnmur sammen. Oversikt over tilbud og aktiviteter i kommuner, hvordan innbygger dialog gjennomføres behov kan meldes, hvordan sammen kartlegge og tilby behov, hvem møter eldre ensomme,  eldre som ressurs  i barn og unge sitt nettverk, hvordan bidra til  at seniorer blir en aktive hjelper, hvordan finner vi hjelperne sammen.

 Flere gir utrykk for hvor fint det er at en kan møtes igjen  ansikt til ansikt for å kunne diskutere, utveksle erfaringer og knytte nye kontakter.

                                                   Gruppe arbeid
Flere nyheter

Kontakt

Norges Frivilligsentraler
Markensgaten 35 (3. etasje)
4612 Kristiansand

2018 © Norges Frivilligsentraler