Et pilotprosjekt - en systematisk metode i arbeid med barn og unge

Ny nettside: aktivesammen.no, hvor du kan lese om Metoden ‹‹ Aktive Sammen›› og pilotprosjektet ‹‹ Aktive Sammen - barn, unge og familie››, en utprøving av en arbeidsmetode for å gi kunnskap og verktøy til Frivilligsentraler i arbeidet med Fritidserklæringen.

På NFS Fagkonferansen 2021 ble det blant annet informert om arbeidsmetoden ‹‹Aktive Sammen-barn, unge og familier››. Jorunn Sagen Olsen, som er faglig ansvarlig for prosjektet, fortalte om metoden som en del av "Leve hele livet" til Nettverksledere.

I høst startet sju Frivilligsentraler opp som Pilotprosjekt-deltakere. Prosjektet skal gi innsikt i en metode som bidrar til at lokalsamfunn sammen løser barrierene for å oppfylle Fritidserklæringen, som igjen har som mål at alle barn uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst en organisert fritidsaktivitet. Frivillige seniorer skal brukes som ressurs inn i barn og unges nettverk. Prosjektledere danner arbeidsgrupper hvor det er  representanter fra kommunen, seniorrepresentant, brukerrepresentanter,  representanter fra frivillige lag og foreninger. Ved å følge metodens trinn 0-5, arbeider man på samfunnsnivå og individnivå. Ved å  starte på trinn 0 arbeider man for å få kontaktpersoner i kommunen inn mot sektorer som arbeider med barn. Det er viktig gjøre metoden og Fritidserklæringen kjent, og å gjøre det samme med frivillige organisasjoner og lag. Det blir laget et mandat for kommuneansatte og frivillige som skal være kontaktpersoner. Brukerrepresentanter er en viktig ressurs med unik erfaring og kompetanse inn i prosjektet. Trinn 1-5 er individuell tilnærming mot barn /ungdom og deres foresatte. Da er det fokus på hver enkelt sitt behov og hvordan sammen løse dette. Metoden kan også benyttes på to parallelle plan, mikronivå og makronivå samtidig, men i starten av pilotprosjektet er det viktig for pilotene å starte med å bygge grunnmur trinn 0, før en starter med trinn 1-5.
Pilotprosjektet ble også presentert på Fagkonferansen "Idebanken live" , hvor prosjektkoordinator Kari Bøhn fortalte hvordan pilotene har startet arbeidet med metoden. Det var en ny måte å presentere ‹‹ Aktive Sammen›› på, og vi opplevde at vi fikk tilbakemeldinger på at flere kjenner til måten å arbeide på. Det er artig at flere kjenner seg igjen.

Det ble sagt at: ‹‹ vi jobber også nesten sånn i forhold til barn og unge, men i denne metoden er ting satt mer i system›

Metoden virket gjenkjennbar og gir struktur som kan være med på å gi muligheter for å få til en felles arbeidsmetode. Det er også lansert en ny nettside Aktivesammen.no,  hvor du kan gå inn å lese om metoden, bakgrunnstoff, metodens trinn, om pilot sentralene som er med og mye nyttig informasjon. 

Arbeidsmetoden er utviklet for seniorer i samarbeid  med Senter for omsorgsforskning i Sør, Nasjonal kompetanse tjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser, og Vennesla kommune. Vennesla Frivilligsentral var prosjektleder for metoden med mål om å forebygge ensomhet, samt se på metodens overføringsverdi til andre målgrupper og kommuner. 

I arbeid med "Leve hele livet" har Norges Frivilligsentraler fått en sentral rolle med videreutvikling av nettsiden aktivesammen.no og arbeidsmetoden Aktive sammen, og der er laget en samarbeidsavtale om videre forskning og utvikling av metode og nettside. 

Flere nyheter

Kontakt

Norges Frivilligsentraler
Markensgaten 35 (3. etasje)
4612 Kristiansand

2018 © Norges Frivilligsentraler