Gladsak med bismak

KUD har nå fordelt årets statsbudsjett til frivilligsentralene. Vi er svært glade for å se at 32 nye sentraler får tilskudd! Det vi derimot ikke er glade for er at vårt krav om å øke potten tilsvarende antall nye sentraler ikke ble ivaretatt, noe som fører til at den enkelte frivilligsentral får mindre penger enn i fjor.

Årets sum er på kr 423 752 vs kr 448 000 i 2022. Dette utgjør en betydelig nedgang i sentralenes økonomiske muskler, også med tanke på den kraftige prisstigningen.

Norges Frivilligsentraler (NFS) kjente til at det var ca 30 nye sentraler i emning i fjor høst, og ga klar melding til både KUD og kulturkomiteen på Stortinget om at potten i framlagt Statsbudsjett 2023 måtte økes. Kulturkomiteen har selv over flere år uttrykt ønske om flere frivilligsentraler, en utvikling som har stått stille de siste årene i påvente av nytt regelverk. Så at den nye forskriften som kom i fjor utløste et større antall nyetableringer i år er en positiv og villet effekt fra alle parter. Da endelig statsbudsjett ble vedtatt i desember erkjente vi at potten dessverre ikke var blitt økt, selv om komiteen skrev følgende i sin merknad:

“Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, [...] viser til at regjeringen har uttalt at de vil vurdere behovene i ordningene i kommende budsjettprosesser, og imøteser det.”

Frp, Høyre og Venstre skriver følgende i sin merknad: “Samtidig stiller disse medlemmer seg undrende til at budsjettposten ikke tar høyde for etablering av flere sentraler i 2023, all den tid Norges Frivilligsentraler uttaler at det er ventet opp til 30 nye sentraler kommende år. “
Hele merknaden finner du her på side 50 og 51.

Nå når midlene er fordelt ser vi resultatet i klartekst - Regjeringen kaller det i sin pressemelding en økt satsing på frivilligsentralene, men den enkelte sentral opplever det motsatte. Dette opplever NFS som et svært uheldig signal etter et frivillighetens år som virkelig har vist hvor stort potensiale som ligger i frivilligsentralene, og hvor viktig jobb de gjør i sine lokalsamfunn med å forebygge utenforskap, øke folkehelsen, skape sosiale møteplasser og legge til rette for at folk kan bidra med sine ressurser.

Frivilligsentralene trenger kompetente ledere og en stabil grunnfinansiering til å være det bindeleddet mellom offentligheten og sivilsamfunnet som trengst for å møte de store samfunnsutfordringene vi står ovenfor. Kutt i statstilskuddet til den enkelte sentral utfordrer muligheten de har til å oppnå disse forutsetningene.

NFS forventer at Regjeringen i revidert statsbudsjett etterlever kulturkomiteens merknad og vårt krav, ved å oppjustere statstilskuddet tilsvarende nyetableringene og prisstigningen. 

Videre ser vi frem til at 32 nye sentraler vil bety et positivt løft for frivilligheten i sine lokalsamfunn, og vi gleder oss til å ønske disse velkommen i fellesskapet.

Flere nyheter

Kontakt

Norges Frivilligsentraler
Markensgaten 35 (3. etasje)
4612 Kristiansand

2018 © Norges Frivilligsentraler