Regjeringens forslag til statsbudsjett 2024

6. oktober ble Regjeringens forslag til statsbudsjettet 2024 lagt frem. Norges Frivilligsentraler er fornøyd med at det tas høyde for om lag 10 nye sentraler, slik vi har spilt inn. Dette er svært viktig for at etablerte sentraler ikke skal få kutt i sine bevilgninger.

I statsbudsjettet for 2024 legger Regjeringen til grunn at prisveksten vil være 3,8 % neste år. Dette er det tatt høyde for i beregningen av tilskuddet til frivilligsentralene, det setter vi også pris på.

Hva står i forslaget
I Post 60 Tilskudd til frivilligsentraler står bl.a følgende:
Frivillig aktivitet skjer der mennesker bor – i lokalsamfunnene. Regjeringen vil støtte opp om en aktiv og lokal frivillighetspolitikk. Frivilligsentralene skal stimulere til frivillig innsats, være åpne møteplasser for befolkningen og være et bindeledd mellom kommunen og frivillig sektor. Bevilgningen på posten skal gå til tilskuddsordningen for frivilligsentraler i kommunene. Regjeringen foreslår en økning på 38 mill. kroner. 

Totalsummen i posten er 259,25 mill. for 2024. Dette inkluderer også støtte til Norges Frivilligsentraler (NFS) på 2,35 mill. Vi er takknemlige for denne støtten som gjør det mulig for oss å fungere som interesseorganisasjon og ressurssenter for alle landets over 500 frivilligsentraler. 

Økningen på 38 mill. som det refereres til baseres på det opprinnelige statsbudsjettet 2023. Vi kjempet hardt og fikk gjennom 23,2 mill økning i revidert statsbudsjett i mai 2023. Dette betyr at den reelle økningen, fra den endelige rammen vi fikk tildelt i 2023 til statsbudsjettet 2024, er på 14,8 mill. Dette dekker altså den antatte prisveksten + om lag 10 nye sentraler.

Behov for en generell styrkning av frivilligsentralene
Mandatet i den nye forskriften er bredt, og at det er viktig å styrke sentralenes økonomi for å kunne beholde og rekruttere kompetente ledere, og skape robuste frivilligsentraler som kan bære rollen som bindeledd i lokalsamfunnet, slik både Regjeringen og sentralene selv ønsker. NFS ønsker derfor en ytterligere økning av statstilskuddet, og dette har vi spilt inn til flere sentrale politikere i flere runder. Vårt budskap har vært og er fremdeles følgende: Frivilligsentralene kan ta en nøkkelrolle i møte med store samfunnsutfordringer. De kan hjelpe kommunene i arbeidet med integrering, utløse kraften i seniorgenerasjonen, bedre folkehelsen, hindre utenforskap, tilrettelegge for at det lokale foreningslivet blomstrer. Å styrke frivilligsentralenes økonomi vil gi stor avkastning for hele samfunnet.

I Hurdalsplattformen legger Regjeringen vekt på at de vil legge til rette for at det blir oppretta flere frivilligsentraler i kommunene. Det støtter NFS, men vi vil understreke at for å få flere sentraler totalt må vi også styrke de eksisterende sentralene for å sikre at de har en bærekraftig økonomi.

Helse- og omsorgsdepartementet
En gladmelding fra statsbudsjettet er at finansieringen til NFS for å arbeide med helsereformene er foreslått videreført med 1,1 mill. Dette betyr at vi vil kunne fortsette arbeidet med kompetanseheving og erfaringsdeling innen folkehelsefeltet.

Norges Frivilligsentraler

Flere nyheter

Kontakt

Norges Frivilligsentraler
Markensgaten 35 (3. etasje)
4612 Kristiansand

2018 © Norges Frivilligsentraler