Resultater fra spørreundersøkelse i diverse media.

Dagsavisen, Klassekampen og Kommunal rapport harskrevet om vår spørreundersøkelse.
Link til dagsavisen og hva som er skrevet i Kommunal rapport kan du finne og lese her

Link til Dagsavisen


KOMMUNAL RAPPORT 19.12.2017

Kniper inn på frivillighetspenger

Økonomi. 2017 er det første året da statlige penger til landets 428 frivilligsentraler går via kommunekassa. Statstilskuddet ble økt, men om lag halvparten av sentralene rapporterer at de får mindre enn Stortinget la opp til.

Aremarksentralen var blant dem som fikk like mye i 2017 som i 2016. Men ikke alle var like heldige. Foto: Magnus Bjørke Knutsen

Fra 2017 økte Stortinget sitt tilskuddsbeløp til hver sentral med 55.000 kroner. Ifølge en undersøkelse som Norges Frivilligsentraler har gjennomført, har 30 prosent av sentralene fått mer i tillskudd enn den økningen som Stortinget la opp til. Men samtidig svarer noe over 50 prosent at de har fått mindre tilskudd enn Stortingets forutsetning. 341 av 428 frivilligsentraler inngår i undersøkelsen.

– Det er fattige kommuner som tar litt av frivilligsentralens penger. De sparer inn på daglig leders stilling for eksempel, og reduserer den fra hel til halv. Det er kritisk for mange sentraler, sier styreleder i Norges Frivilligsentraler, Arvid Askø.

I disse dager legger Stortinget siste hånd på statsbudsjettet, og i budsjettforslaget ligger det inne 5 millioner mer til sentralene. Posisjonen vil gi midlene som frie midler. Opposisjonen vil gi midlene øremerket.

– Omleggingen av sentralenes finansiering fra staten til kommunene skjedde første gang i år. Så vi vil fortsette å følge det for å se om sentralene får pengene sine, sier Askø.

Rundt halvparten av frivilligsentralene er kommunale. De andre eies av lag, foreninger og stiftelser. Det finnes 428 aktive sentraler, som aktiverer 46.000 frivillige. Noen store kommuner, som Oslo, har mange sentraler. 83 kommuner har ingen sentral.

Frivilligsentralene var sterkt imot omleggingen fra statlig til kommunal finansiering. I sentralenes merknad til Stortinget heter det:

«Slik Norges Frivilligsentraler ser det, er intensjonen bare en administrativ endring av utbetaling av statstilskuddet til frivilligsentralene. Stortinget ønsker en videreutvikling og styrking av ordningen, basert på lokale ønsker. For den kommunale finansieringen mener vi at forutsetningen er som før: Kommunen gir sitt tilskudd til frivilligsentralen i tillegg til det som kommer fra staten. Intensjonen var ikke å endre de økonomiske vilkårene frivilligsentralen er basert på. Statstilskuddet har hele tiden gått til delvis dekning av lønn til daglig leder. Den lokale finansieringen skal dekke resten av kostnader til lønn samt annen drift.»

– Jeg har vært flere runder i Stortinget denne høsten og lagt fram vår sak for komiteene. Det er helt klart at Stortinget har ment å styrke frivilligsentralene generelt og frivilligheten spesielt. Vi møter velvillighet overalt. Men mange sentraler melder om et vanskelig 2018 etter at kommunene har vedtatt sine budsjetter, sier Askø.

I KS sin budsjettundersøkelse for 2018 sier 90 % av kommunene at de tildeler tilskudd til frivilligsentraler som er like stort eller større enn det beløpet som framgår av grønt hefte i statsbudsjettet. Det vil altså si at de statlige tilskuddene går videre. Men så kan det variere hvor mye kommunene legger inn av egne midler. Før omleggingen bidro kommunene med rundt 40 prosent av sentralenes budsjett.

Flere nyheter

Kontakt

Norges Frivilligsentraler
Markensgaten 35 (3. etasje)
4612 Kristiansand

2018 © Norges Frivilligsentraler