Stortinget redder frivilligsentralene

Onsdag 17. juni vedtok Stortinget at frivilligsentralene skal sikres statlig støtte også i fremtiden.

Stortinget har lyttet til frivilligsentralene, lokalpolitikere, frivillige og Norges Frivilligsentraler og reversert det omstridte vedtaket fra 2016.

Onsdag 17. juni 2020 ble en historisk dag for alle som er opptatt av frivilligsentralene og frivilligheten, både på Stortinget og blant våre mange støttespillere i kommunestyrene landet rundt. 

Norges Frivilligsentraler gleder seg nå til å legge alle sine ressurser bak den videre utviklingen av frivilligsentralene. Vi er i gang med et storstilt digitaliseringsprosjekt som vil komme hele den lokale frivilligheten til gode. Nasjonale prosjekter i samarbeide med IMDi, Helsedirektoratet og andre frivillige organisasjoner vil også bidra til å skape enda bedre sivilsamfunn sammen med landets kommuner, frivillige og lag og foreninger. Sammen skaper vi gode og inkluderende lokalsamfunn!

Norges Frivilligsentraler retter en stor takk til våre folkevalgte i hele landet som har kjempet sammen med oss, engasjerte frivilligsentraler og selvfølgelig til våre Stortingsrepresentanter som har tatt imot oss og våre argumenter med et åpent sinn.

Hele vedtaket lyder
‹‹Stortinget ber regjeringen sørge for at finansiering av frivilligsentralene overføres til et øremerket tilskudd på Kulturdepartementets budsjett fra 2021 for å sikre finansiering til frivilligsentraler i både små og store kommuner.››


Sitater fra debatten
Torhild Bransdal (KrF):
“Frivilligsentraler – hva er det for noe? Det er beredskap, det er frivillighet, det er barn og unge, det er eldre, det er sosiale tilbud, det er limet i hverdagen.”

“Ikke minst har pandemisituasjonen vist hvor viktig det er, for frivilligsentralene har også en umåtelig viktig beredskapsrolle, spesielt i mellomstore og mindre kommuner.”

Andre Helge Njåstad (Frp):
“Frivilligsentralane har vore ein kasteball i nokre år. Me har sett at kommunane ikkje har priorert desse sterkt nok, og det er skapt usikkerheit. Den formidable innsatsen som blir lagt ned frå desse sentralane, bør brukast på frivillig innsats og ikkje på å driva lobbyverksemd overfor oss i denne salen. Difor slår me no fast at desse midla igjen skal øyremerkast.”

Tage Pettersen (H):
“Høyre er opptatt av forutsigbarhet for det viktige arbeidet som drives gjennom frivilligsentralene. Vi er opptatt av at disse midlene fordeles til frivilligsentralene på en ubyråkratisk og effektiv måte.”

“Jeg vil benytte anledningen til å takke alle lokalpolitikere fra mange partier, frivillige ute ved landets frivilligsentraler og ikke minst Norges frivilligsentraler for å ha vært tydelige i dialogen med oss her på Stortinget. I dag kan dere alle feire at en lang påvirkningskamp krones med seier.”

Hele referat fra debatten finnes her


Reaksjonen fra NFS:
Styreleder Arvid Askø
“Det har vært fire år med stor innsats fra daglig ledere på de enkelte sentralene, lokalpolitikere og støttespillere. En skikkelig laginnsats og lagseier!”  

Politisk talsperson Espen Watne Andresen
“Vi har hatt dialog med alle partier på Stortinget og opplever at dette vedtaket har tverrpolitisk støtte.”

For ytterligere informasjon eller kommentarer ta kontakt med:
Styreleder Arvid Askø
arvid@norgesfrivilligsentraler.no / 48 11 11 43
Eller
Politisk talsperson Espen Watne Andresen
espen@norgesfrivilligsentraler.no / 92 66 24 77

Flere nyheter

Alle har rett på god helse og livskvalitet

Den internasjonale eldredagen er 1. oktober 2020. Frivilligsentraler i hele Norge oppfordrer lokalsamfunn, frivillige, kommune og næringsliv til å bli med og feire eldredagen sammen.

Mer glede med mer sykling!

Prosjektsamarbeid mellom ‹‹Sykling uten alder - Norge›› (SUA) og ‹‹Norges Frivilligsentraler›› (NFS).

Frivilligsentralene er ikke reddet!

Regjeringen har foreslått å utsette den omstridte omfordeling av tilskuddet til frivilligsentralene. Det gir oss et pusterom slik at Stortinget kan vedta en varig løsning som sikrer frivilligsentralene for fremtiden. Her kan du lese om endringene som har skjedd og hvilke konsekvenser det har hatt for frivilligsentralene så langt.

Regjeringen utsetter endringen av frivilligsentralenes tilskuddsordning

Å innlemme tilskuddet til frivilligsentralene i innbyggertilskuddet, har vært svært omdiskutert de siste månedene. Nå har regjeringen foreslått å avvente endringen, det er Norges Frivilligsentraler glade for.

Tilskuddsfordeling 2021

Fra 2021 mister landets frivilligsentraler sitt statlige driftstilskudd. Etter 30 år med tverrpolitisk støtte, forsvinner nå frivilligsentralenes driftstilskudd inn i kommunens rammetilskudd og kommunene står fritt til å bruke pengene, som før altså var øremerket frivilligheten, på akkurat hva de vil. Men betyr det at alle kommunene nå får mer midler til fri bruk? Norges Frivilligsentraler har gjort en beregning ut fra dagens nivå på driftstilskuddet og fasiten får du her. Oppdatert 04.05.2020.

Kontakt

Norges Frivilligsentraler
Markensgaten 35 (2. etasje)
4612 Kristiansand

2018 © Norges Frivilligsentraler