Tilskuddsfordeling 2021

Fra 2021 mister landets frivilligsentraler sitt statlige driftstilskudd. Etter 30 år med tverrpolitisk støtte, forsvinner nå frivilligsentralenes driftstilskudd inn i kommunens rammetilskudd og kommunene står fritt til å bruke pengene, som før altså var øremerket frivilligheten, på akkurat hva de vil. Men betyr det at alle kommunene nå får mer midler til fri bruk? Norges Frivilligsentraler har gjort en beregning ut fra dagens nivå på driftstilskuddet og fasiten får du her. Oppdatert 04.05.2020.

Først: hvordan har vi gjort denne beregningen?
Prinsippet som er lagt til grunn er statens standard metode for slike utregninger. Beløpet som skal fordeles, fordeles etter Stortingets vedtak likt etter innbyggertallet i kommunen, så fremt det ikke foreligger noen spesielle vilkår eller kriterier. 

I 2020 fikk kommunene overført kr 427.000 for hver frivilligsentral i driftstilskudd av staten. Statens tilskudd har tidligere skullet dekke 60 prosent av lønnsutgiften til daglig leder i full stilling pluss driftsutgifter. Totalt bevilget Stortinget 200 202 000 til dette. 

Per 1. januar 2020 har vi 5 367 580 innbyggere i Norge. Tar vi da tilskuddet og deler på antall innbyggere, får vi følgende beløp: kr. 37,30 per innbygger.

Hva innebærer dette?
Kort fortalt så innebærer dette at kommuner* med over 11 448 innbyggere, fra 2021 får en økning i sitt rammetilskudd som er likt eller større enn hva kommunen i dag får i driftstilskudd fra staten til sin sentral. For frivilligsentralen i disse kommunene innebærer det at de er avhengig av at kommunen og kommunestyret øker sitt driftstilskudd til frivilligsentralen tilsvarende - også i økonomisk krevende år. 

For kommuner* med mindre enn 11 448 innbyggere, innebærer det at kommunen får mindre økning i sitt rammetilskudd enn hva frivilligsentralen** i dag får fra staten. 

* kommuner med en sentral og 100% stilling (daglig leder)
**  Tilskuddet ble fra 2017 tildelt gjennom kommunen og ikke direkte til frivilligsentralen slik praksis har vært tidligere.

La oss ta et eksempel:
Hole kommune, med 6 799 innbyggere, har satset godt på frivilligheten. De har to frivilligsentraler hvorav den ene er Norges første frivilligsentral dedikert til barn og unge. De to sentralene mottar i dag kr. 689 974,- i driftstilskudd fra staten. Fra 2021 vil det statlige driftstilskuddet, som alle andre frivilligsentralers, forsvinne. Kommunen vil til gjengjeld få økt sitt rammetilskudd med kr. 253 603,-. Dette betyr Hole kommune får kr. 436 371,- mindre til de to frivilligsentralene gjennom rammetilskudd fra staten og de må følgelig omprioritere penger fra en av de andre tjenestene i kommunen.
Dette er konsekvensen av Stortingets satsning på frivillighet, for små kommuner. 

I andre enden av skalaen, har du Oslo. Med sine 693 494 innbyggere, vil kommunen fra 2021 få økt sitt rammetilskudd med over 25 millioner, 12 millioner mer enn kommunen får i statlig driftstilskudd for sine 32 frivilligsentraler i dag.

Enda kortere fortalt:
Dette er en dårlig handel for små kommuner, en god handel for de store kommunene og en tragisk situasjon for alle de 55 000 frivillige og over millionen brukere frivilligsentralene organiserer og hjelper. 

Prognose beregning:

Grunnlag 

Anslag fordeling

314 kommuner står med tilskudd i Grønt hefte for 2020.

  • 235 av disse (75 %) vil få redusert tilskudd i 2021
    • Disse vil få kr. 51 527 611 av totalt tilskudd (26 %)
  • 79 av disse (25 %) vil få økt tilskudd i 2021
    • Disse vil få kr. 145 208 761 av totalt tilskudd (73 %)

42 kommuner står uten tilskudd i Grønt hefte for 2020.

  • Disse vil få kr. 3 465 274 av totalt tilskudd (1,7 %) i 2021

Tilskudd pr. innbygger: kr. 37,30

Mer informasjon om historikk tilskudd og stortingsvedtak finnes her.
Flere nyheter

Norges Frivilligsentraler søker PROSJEKTMEDARBEIDER

Norges Frivilligsentraler er en interesseorganisasjon for landets 469 frivilligsentraler. Organisasjonen er i vekst, og får gjennomslag i ulike prosjektsøknader. Prosjektmedarbeiders ansvar ligger i god gjennomføring av ulike prosjekter. I første omgang lyses stillingen ut som et 100% engasjement fra 1. september 2020 og ut året. Det er stor sannsynlighet for videreføring fra 2021.

Stortinget redder frivilligsentralene

Onsdag 17. juni vedtok Stortinget at frivilligsentralene skal sikres statlig støtte også i fremtiden.

Frivilligsentralene er ikke reddet!

Regjeringen har foreslått å utsette den omstridte omfordeling av tilskuddet til frivilligsentralene. Det gir oss et pusterom slik at Stortinget kan vedta en varig løsning som sikrer frivilligsentralene for fremtiden. Her kan du lese om endringene som har skjedd og hvilke konsekvenser det har hatt for frivilligsentralene så langt.

Regjeringen utsetter endringen av frivilligsentralenes tilskuddsordning

Å innlemme tilskuddet til frivilligsentralene i innbyggertilskuddet, har vært svært omdiskutert de siste månedene. Nå har regjeringen foreslått å avvente endringen, det er Norges Frivilligsentraler glade for.

Ordførere mobiliserer til støtte for frivilligsentralene!

Landets frivilligsentraler står overfor en rasering av en finansieringsordning som i de siste 30 årene har skapt en bevegelse med over 50 000 frivillige som hjelper til der hvor samfunnet trenger det mest.

2018 © Norges Frivilligsentraler