Forskrift - Statstilskudd

Ny forskrift for statstilskudd til frivilligsentraler ble vedtatt i juli 2022. Her finner du alt du trenger å vite om forskriften.

Oppdatert 01.05.2023

Ny forskrift

Forskrift om tilskudd til frivilligsentraler ble vedtatt av Regjeringen Støre i juli 2022. På regjeringen.no kan du lese om frivilligsentralene og forskriften. 

– Frivilligsentralene er viktige møteplasser for folk og mellom den lokale frivilligheten og kommunen. Vi vil gi frivilligsentralene rom for å finne gode løsninger på lokale utfordringer og gjennom dette nye rammeverket bidrar vi til det, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen i regjeringens pressemelding.

Høringsnotatet fra høsten 2021 gir innsikt i vurderinger som ligger til grunn for den nye forskriften. 

Lotteri- og stiftelsestilsynet (Lottstift) forvalter ordningen på vegne av Kultur- og likestillingsdepartementet (KUD). På lottstift.no finner du informasjon om søknadsprosessen.

Basert på 30 års erfaring med frivilligsentraler har Norges Frivilligsentraler (NFS) utviklet et sett med anbefalinger til drift, som forholder seg til kravene i forskriften. På nettsiden finner dere også lenker til supplerende sider og dokumenter. 

På vår side om Statstilskudd - historikk kan du lese om prosessen frem mot ny forskrift, og se tilsagnsbrev og summer for årets og foregående år. 

Spørsmål og svar:

Har du spørsmål knyttet til ny forskrift? Lottstift har sammen med NFS og KUD laget en side med Spørsmål og svar om tilskot til frivilligsentralar.

Spørretime: Kulturdepartementet svarer på frivilligsentralenes spørsmål rundt ny forskrift

Tirsdag 13. september arrangerte NFS spørretime med KUD og Lottstift. KUD gjennomgikk forskriften og svarte på forhåndsinnsendte spørsmål. Under kan du se opptakene fra arrangementet, punkt for punkt. Nederst på siden finner du opptaket i sin helhet.

Marte Tangen, styreleder i NFS innleder arrangementet og representanter fra Lotteri- og Stiftelsestilsynet introduserer seg:


Siriann Bekeng fra Kulturdepartementet innleder:Siriann Bekeng gjennomgår Forskrift om tilskudd til frivilligsentraler: 

§1 Formål:

Tilskuddsordningen skal bidra til å skape gode og forutsigbare rammevilkår for frivilligsentraler. Frivilligsentralene skal stimulere til frivillig innsats, være åpne møteplasser for befolkningen og være et bindeledd mellom kommunen og frivillig sektor§2 Virkeområde

Forskriften gjelder tilskudd til kommuner øremerket frivilligsentraler.

§3 Hvem kan søke

Kommuner kan søke tilskudd til frivilligsentraler i sin kommune. Kommunen skal involvere frivillig sektor når det gjelder opprettelse, nedleggelse og drift av frivilligsentraler§4 Beregning av tilskudd

Alle kommuner som søker ordningen mottar et tilskudd basert på antallet frivilligsentraler i kommunen som oppfyller kravene i § 7§5 Forvaltning

Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter ordningen på vegne av Kultur- og likestillingsdepartementet.

Kommunen overfører tilskuddet i sin helhet til frivilligsentralen(e). Tilskuddet skal fordeles likt mellom frivilligsentralene i kommunen.

§6 Krav til søknaden

Følgende skal bekreftes i kommunens søknad om tilskudd:

a. at frivilligsentraler som mottar tilskudd oppfyller kravene i § 7
b. at kommunen har involvert frivillig sektor jf. § 3.§7 Krav til frivilligsentralen

For å kunne motta tilskudd via kommunen må frivilligsentralen:

a) drive virksomhet i samsvar med formålet i forskriftens § 1, tilpasset lokale forutsetninger og behov
b) være eid og driftet av enten en kommune, en virksomhet i Frivillighetsregisteret, et samvirkeforetak der samtlige medlemmer er kommuner og/eller virksomheter i Frivillighetsregisteret, eller en kombinasjon av de nevnte
c) ha et rådgivende organ som kan påvirke driften av frivilligsentralen, der frivilligheten er representert
d) ha eget regnskap og årsrapport
e) ha tilgang på fysiske lokaler
f) ha minst ett årsverk, som hovedregel én person i 100 prosent stilling
g) ha lokal finansiering tilsvarende minst 40 % av frivilligsentralens totale driftsinntekter

h) benytte ordet «frivilligsentral» eller likelydende i frivilligsentralens navn.§8 Gratis utlån av frivilligsentralens lokaler

Frivilligsentralen oppfordres til å gjøre sine lokaler tilgjengelig for gratis utlån til frivillige organisasjoner når frivilligsentralens behov for lokalene er dekket, så langt det er praktisk mulig.§ 9. Klageadgang:

Vedtak kan påklages, jf. forvaltningsloven § 28 første ledd. Kultur- og likestillingsdepartementet er klageinstans for Lotteri- og stiftelsestilsynets vedtak etter forskriften.

§ 10. Rapport:

Kommunen skal rapportere om bruken av midler for det foregående året innen neste års søknadsfrist. Det skal fremgå hvilket beløp hver frivilligsentral har mottatt.

§ 11. Kontroll av tilskuddet:

Lotteri- og stiftelsestilsynet kan foreta kontroll med at vilkårene i forskriften er oppfylt. Kommuner og frivilligsentraler plikter å medvirke til slik kontroll, herunder gi relevante opplysninger mv.

§ 12.Tilbakebetaling:

Dersom utbetalt tilskudd ikke er nyttet i samsvar med forutsetningene, kan departementet eller tilskuddsforvalter kreve hele eller deler av tilskuddet tilbakebetalt, stoppe videre utbetalinger eller trekke fra beløp i senere tildeling av tilskudd.

Dersom det utbetales uberettiget eller feil tilskudd kan dette også helt eller delvis kreves tilbake.

§ 13.Økonomisk ramme:

Den økonomiske rammen for ordningen fastsettes gjennom den årlige budsjettbehandlingen i Stortinget.

§ 14.Ikrafttredelse:

Forskriften trer i kraft fra 1. august 2022.

§ 15.Unntak:

Departementet kan i særlige tilfeller gjøre unntak fra forskriften.Her kan du se opptaket av spørretimen med Kulturdepartementet i sin helhet:


Mer info om anbefalinger til drift finnes her.
Mer info om statstilskudd og historikk, tilsagnsbrev og summer for årets og foregående år finnes her.
Mer info om frivilligsentraler generelt finnes her.

Kontakt

Norges Frivilligsentraler
Markensgaten 35 (3. etasje)
4612 Kristiansand

2018 © Norges Frivilligsentraler