Om frivilligsentraler

Dokumentet inneholder Norges Frivilligsentralers (NFS) råd og nyttig informasjon for å drive en frivilligsentral (FS). Etter 30 år med frivilligsentraler har NFS samlet og oppsummert erfaringer som forhåpentligvis gir en god ramme for bedre å kunne lykkes i et viktig arbeid.

Frivilligheten
I siste Frivillighetsmelding (desember 2018) står i andre avsnitt følgende: “Utan ein sterk, sjølvstendig og mangfaldig frivillig sektor ville vi ikkje hatt det vi set mest pris på, nemleg eit demokrati prega av ytringsfridom der enkeltmenneske får bruke ressursane sine og oppleve meistring i samspel med og med omsorg for kvarandre.”. Denne setninger viser på en veldig god og kort måte hvordan frivilligheten og FS bidrar i det Norske sivilsamfunnet vi har i dag.
Suksessen ligger i frivillighetens og FS arbeidsmåte, som tar utgangspunkt i at frivilligheten lever av lyst og dør av tvang.
I fjerde avsnitt står det: “Regjeringa vil medverke til at frivilligheita veks fram nedanfrå, fri for politisk styring og med utvikling på eigne premissar.” I Frivillighetsmeldingen blir FS omtalt i et eget kapittel, Kapittel 12.3 Frivilligsentralar.

Historikk
Etablering av frivilligsentraler er et resultat av en idedugnad i 1990. Høyre kom på åttitallet med Norges første NOU om frivillig innsats (Willoch-regjeringen), og det var Høyre som i 1990 igangsatte forsøket med frivilligsentraler og avsatte penger på statsbudsjettet til full støtte for dem som ville opprette en sentral (Syse-regjeringen), et treårig forsøk som regjeringen da gjerne ville avslutte, men som Stortinget har holdt sin hånd over slik at det har kunnet fortsette i 30 år. Ordningen startet i 1991 med 91 frivilligsentraler, og har utviklet seg til at nesten alle landets kommuner har en eller flere FS. Per dagsdato er det over 480 frivilligsentraler i hele Norge (og faktisk en i Spania).  

Visjon og motto

NFS og FS jobber etter følgende visjon og motto:
Sammen skaper vi gode og inkluderende lokalsamfunn.
Møte mellom mennesker

Definisjon og arbeidsmodell

NFS bruker følgende definisjon og tilhørende arbeidsmodell:
Frivilligsentraler er mangfoldige møteplasser bygget på frivillighetens premisser og lokale ønsker, ivaretatt av ansatte i samhandling med frivillige, lag & foreninger, næring og kommune.


KUD - tilskuddsbrev 2022Frivilligsentralene skal være lokalt forankret og drives ut fra lokale forutsetninger og behov. Aktivitetene skal bygge på frivillig innsats, bidra til å skape sosiale møteplasser og legge til rette for lokal frivillig virksomhet.

Åtte anbefalinger 

Utover definisjonen og arbeidsmodell har NFS utviklet åtte anbefalinger for å lykkes som en frivilligsentral.

En frivilligsentral bør:

 1. ha en daglig leder i fast stilling
 2. ha egne vedtekter 
 3. ha et eget styre hvor frivilligheten er i flertall
 4. ha en samarbeidsavtale med kommunen
 5. ha minst 40% lokal finansiering i tillegg til statstilskuddet
 6. kalle seg en frivilligsentral og benytte Norges Frivilligsentralers grafiske profil
 7. disponere egnede lokaler
 8. være et supplement til kommunale tjenester, ikke en erstatning for

NFS ser disse anbefalinger som grunnmuren for suksessen i frivilligsentralene, og vi oppfordrer alle frivilligsentraler til å ta disse med i sitt eget arbeid. Lokale tilpasninger defineres av den enkelte sentral, og bør beskrives i lokale vedtekter og samarbeidsavtaler. I tilhørende  dokument finnes mer utfyllende forklaringer og kommentarer til punktene.

Andre dokumenter fra NFS som kan være til hjelp i opprettelse eller videreutvikling av en FS:

Eierform

NFS mener at hvem som eier sentralen, ikke bør spille noen rolle. De ulike eierformene har styrker og svakheter, det viktigste er dog hvordan sentralen drives. Frivilligheten skal utvikles på de frivilliges premisser. Det innebærer at sentralen bør drives av et styre hvor lokale lag og foreninger i tillegg til de frivillige som er tilknyttet sentralen har flertall. 

Vi gjør oppmerksom på at registrering i Frivillighetsregisteret krever at eierskapet ikke er kommunalt. Registreringen i dette registeret er en forutsetning for ulike tilskudd og legater, deriblant momskompensasjon

I NFS register vil du finne oversikt over hvilke organisasjonsformer de ulike sentralene benytter.

Medlemskap
En frivilligsentral som følger definisjonen og tilfredsstiller følgende kriterier (vedtatt i vedtektene) kan bli medlem i NFS:

 1.  Er en lokalt forankret møteplass som drives ut fra lokale forutsetninger og behov. 
 2. Initierer, mobiliserer og samordner lokal frivillig innsats i et samarbeid mellom frivillige ildsjeler, lag/foreninger og det offentlige. 
 3. Er åpen for alle, og jobber for å inkludere alle som har lyst til å delta i ulike former for frivillig arbeid. 
 4. Utvikles av menneskene som er tilknyttet sentralen.

Medlemskap koster kr. 4000 pr. år. Med medlemskapet får frivilligsentralen bl.a. mulighet til å kjøpe frivilligsentralens profilpakke (logo ++), tilgang til vårt unike IT system InVi, og stå i det nasjonale registeret for alle frivilligsentralene i landet. 

Tilskudd

Onsdag 17. juni 2020 ble en historisk dag for alle som er opptatt av frivilligsentralene og frivilligheten, både på Stortinget og blant våre mange støttespillere i kommunestyrene landet rundt. 

Stortinget har lyttet til frivilligsentralene, lokalpolitikere, frivillige og Norges Frivilligsentraler og reversert det omstridte vedtaket fra 2016.

Hele vedtaket lyder
‹‹Stortinget ber regjeringen sørge for at finansiering av frivilligsentralene overføres til et øremerket tilskudd på Kulturdepartementets budsjett fra 2021 for å sikre finansiering til frivilligsentraler i både små og store kommuner.››

For mer informasjon om selve tilskuddsordninger finnes det et eget skriv

Lokal frivillighetspolitikk

KS og Frivillighet Norge har overordnet/nasjonalt ansvar for at stadig flere kommuner utvikler en lokal frivillighetspolitikk. 

NFS er svært positive til at kommunene satser på å utvikle en egen lokal frivillighetspolitikk, og vi anbefaler å bruke informasjon fra Frivillighet Norge og KS. (f.eks. Veileder fra Frivillighet Norge) I tillegg anbefaler vi kommunene å involvere sin(e) frivilligsentral(er) i utviklingsprosessen. 

Kommunereformen

NFS mener at ingen frivilligsentraler bør nedlegges i forbindelse med kommunereformen. Arbeidsområdet blir ikke mindre ved sammenslåing av kommuner. NFS mener tvert imot at der tre kommuner slår seg sammen og det idag finnes to sentraler, bør absolutt en tredje sentral etableres, slik at man kan ta ut gevinsten av frivillighet også i denne delen av den nye kommunen. I utgangspunktet mener NFS at det bør etableres eller være en FS per tettsted. Hvert naturlige nærområde trenger en sentral, det være seg en skolekrets, et lite sentrum med en butikk eller en tettbebyggelse etter den nordiske definisjonen. Slik kan man være med å sikre flere av hovedmålene med kommunereformen - helhetlig og bærekraftig samfunnsutvikling, og bærekraftige kommuner.

Kommunereformen vil for noen skape større avstand til kommunesenteret, og i et slikt område vil frivilligsentralen bidra til å sikre et til av hovedmålene med reformen - et styrket lokaldemokrati. Med større avstand og uten en sentral er det faktisk stor sannsynlighet for at lokaldemokratiet vil kunne svekkes, slik evalueringer fra Danmark har vist.

NFS ser også kommunereformen som en god mulighet til å forbedre/utvikle en samarbeidsplattform mellom de ulike sentralene i den nye kommunen.

Diverse/Inspirasjon

Kontakt

Norges Frivilligsentraler
Markensgaten 35 (2. etasje)
4612 Kristiansand

2018 © Norges Frivilligsentraler