Aldersgruppe:

Flere aktiviteter

"Mitt liv" - minnebok laget av unge til eldre

"Mitt liv" - minnebok laget av unge til eldre Prosjektet «Mitt liv» er et samarbeidsprosjekt mellom Jevnaker Ungdomsskole og valgfaget «Innsats for andre», sykehjemmene i kommunen og Jevnaker Frivilligsentral. Prosjektet handler om unge lager minnebøker for de eldre.

Aktive sammen (BufDir) - aktivesammen.no

Prosjektperiode: 01.09.2021 - 31.09.2022 // Formål: Metoden Aktive Sammen har to formål. Det ene er å gi frivillige organisasjoner og kommuner, et verktøy for å organisere samarbeidet omkring sosial tilhørighet for sine innbyggere. Det andre er å vise hvordan frivillige kan arbeide for å gi støtte til å etablere og opprettholde tilhørighet i sosiale nettverk.

Arbeidsmetode ‹‹Aktive sammen››

Metoden er utviklet for å gi frivilligsentraler, kommuner og frivillige organisasjoner et arbeidsverktøy, hvor frivillige kan bidra aktivt til å gi støtte til å opprettholde sosiale nettverk. Metoden tar utgangspunkt i den enkeltes behov for aktivitet og deltagelse. Den er utviklet for å sammen kunne gi best mulig tilbud for innbyggerne i arbeidet ved forebygging av ensomhet blant hjemmeboende seniorer, samtidig som de skulle på overføringsverdi til andre målgrupper og kommuner.

Hverdagsintegrering (IMDi)

Prosjektperiode: siden 2018 // Formål: Formålet med tilskuddsordningen er å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant innvandrere og deres barn.

IMDi og HK-dir - Styrket Norskinnsats

Over hele landet tilbyr frivillige organisasjoner, alene eller i samarbeid med folkebibliotek og frivillighetssentraler, ulike norsktreningstilbud for personer med innvandrerbakgrunn.

Kontakt

Norges Frivilligsentraler
Markensgaten 35 (3. etasje)
4612 Kristiansand

2018 © Norges Frivilligsentraler