Hverdagsintegrering (IMDi)

Prosjektperiode: siden 2018 // Formål: Formålet med tilskuddsordningen er å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant innvandrere og deres barn.

Delmål: Stimulere til fellesskap, tillit og tilhørighet i lokalsamfunn for innvandrere og øvrig befolkning, og motvirke utenforskap, herunder arbeid mot rasisme og diskriminering og for mangfold i lokalsamfunnet.

Gjennom ulike tiltak har NFS arbeidet for å: tilrettelegge for deling av kompetanse, utvikle ulike verktøy for å forenkle arbeidet, tilrettelegge for nye nettverk og samarbeid, øke bevisstgjøringen av frivilligsentralenes rolle i inkluderingen for å bidra til suksessfull og effektiv integrering.

Prosjektet ble i 2021 delt i fire delprosjekter/fokusområder: 1. Idébank, 2. Håndbok for inkludering, 3. Inkludering av eldre med innvandrerbakgrunn, 4. Inkludering i Frivillighetens år 2022.

Flere aktiviteter

Arbeidsmetode ‹‹Aktive sammen››

Metoden er utviklet for å gi frivilligsentraler, kommuner og frivillige organisasjoner et arbeidsverktøy, hvor frivillige kan bidra aktivt til å gi støtte til å opprettholde sosiale nettverk. Metoden tar utgangspunkt i den enkeltes behov for aktivitet og deltagelse. Den er utviklet for å sammen kunne gi best mulig tilbud for innbyggerne i arbeidet ved forebygging av ensomhet blant hjemmeboende seniorer, samtidig som de skulle på overføringsverdi til andre målgrupper og kommuner.

Kontakt

Norges Frivilligsentraler
Markensgaten 35 (3. etasje)
4612 Kristiansand

2018 © Norges Frivilligsentraler