"Mitt liv" - minnebok laget av unge til eldre

"Mitt liv" - minnebok laget av unge til eldre Prosjektet «Mitt liv» er et samarbeidsprosjekt mellom Jevnaker Ungdomsskole og valgfaget «Innsats for andre», sykehjemmene i kommunen og Jevnaker Frivilligsentral. Prosjektet handler om unge lager minnebøker for de eldre.

Aldersgruppe: For alle

Generasjons møte


Målsetting

Målsettingen er at de eldre skal føle seg sett og at noen er opptatt av deres historie. At boka blir en knagg for hukommelse og identitet i alderdommen. De får samlet momenter av sitt liv til glede for seg selv, familie og ansatte. I tillegg ønsker vi at elevene skal sitte igjen med en mestringsfølelse og glede over å ha laget noe som betyr mye for noen.

Bakgrunn og forberedelse

Frivilligsentralen får til stadighet forespørsel fra skolen og valgfaget «Innsats for andre» om vi har arbeidsoppgaver til elevene. I tillegg er vi allerede inne på Sykehjemmene med frivillige som ønsker å gjøre noe for beboere. Etter at jeg ble presentert prosjektet «Dette er mitt liv» (ref. Kirkens Bymisjon, «Dette er mitt liv» https://vimeo.com/112181531 ) under utdanningen Frivilligkoordinering i eldreomsorgen, ble det helt klart for meg at det er dette vi skal prøve oss på. Vi hadde i tillegg akkurat hatt kurs for trivselsverter på institusjon hvor demeskoordinatoren i kommunen hadde et hjertesukk over hvorfor ikke alle beboere hadde en minnebok. Regjeringen har startet arbeidet med kvalitetsreformen Leve hele livet (ref. Meld. St. 15 (2017–2018) Leve hele livet — En kvalitetsreform for eldre). Målet er at alle eldre skal få bedre hjelp og støtte til å mestre livet. Leve hele livet skal handle om de grunnleggende tingene som oftest svikter i tilbudet til eldre: mat, aktivitet og fellesskap, helsehjelp og sammenheng i tjenestene. Dette prosjektet mener vi absolutt hører til under denne reformen, da spesielt under aktivitet og fellesskap. Det kommunale sykehjemmet vårt har nå blitt sertifisert som Livsgledesykehjem som er en av Stortingets hovedstrategier for økt frivillighet (ref. Meld. St. 29 (2012-2013) Morgendagens omsorg). Her er bl.a. fokuset samarbeid mellom frivillige i nærmiljøet, deriblant ungdom.

Gjennomføring og metode

Det opprettes kontakt mellom frivilligsentral, skole og sykehjem hvor vi gjennomførte info.møter om prosjektet. Det ble gjennomført en «fagdag» i forkant hvor elever får en innføring av kommunens demeskoordinator i hva det vil si å bli gammel, de forskjellige stadiene i dems og hva kan vi møte på m.m.

Erfaring, evaluering og tips

Dagsformen til beboeren kunne bli en utfordring i forhold til intervjurundene. Da måtte elevene komme igjen en annen dag eller finne alternative muligheter for å innhente informasjon. Pårørende må være informert og evt. innhente tillatelse om bruk av bilder for sosiale medier. Helt avhengig av at elevene blir møtt på avdelingen og at en pleier/ansatt/pårørende er tilstede under intervjuene. Mye koordinering mellom elever og sykehjem/beboere som Frivilligsentralen tok seg av. I tillegg var vi tilstede på skolen i valgfagtimene når elevene ikke var ute på intervjurunder.

Utstyr

PC, fotoprogram

Samarbeid og støttespiller

Frivilligkoordinatorer/ kontaktperson på sykehjem og lærere for valgfaget "Innsats for andre".

Finansiering

Frivilligsentralen bekostet trykk av foto bøkene. En mulighet kan være og søke midler sammen med din kommune, lokale frivilligorganisasjoner eller næringsliv.


Flere aktiviteter

Arbeidsmetode ‹‹Aktive sammen››

Metoden er utviklet for å gi frivilligsentraler, kommuner og frivillige organisasjoner et arbeidsverktøy, hvor frivillige kan bidra aktivt til å gi støtte til å opprettholde sosiale nettverk. Metoden tar utgangspunkt i den enkeltes behov for aktivitet og deltagelse. Den er utviklet for å sammen kunne gi best mulig tilbud for innbyggerne i arbeidet ved forebygging av ensomhet blant hjemmeboende seniorer, samtidig som de skulle på overføringsverdi til andre målgrupper og kommuner.

Kontakt

Norges Frivilligsentraler
Markensgaten 35 (3. etasje)
4612 Kristiansand

2018 © Norges Frivilligsentraler