Skoler

Flere frivilligsentraler har i dag samarbeid med ungdomsskoler og videregående skoler. Hvor de bidrar med tilrettelegging for frivillig arbeid/aktivitet for elever fra helsefag og faget "Innsats for andre". Sammen med Livsglede for eldre og Nasjonalforeningen for folkehelse ønsker vi å bidra med verktøy og kompetanse for frivilligsentralene som møteplass for skole elever, frivillige organisasjoner og seniorer.

Frivilligsentraler 

Frivilligsentraler er organisert forskjellig i de ulike kommunene. Det vi i dag ser at flere frivilligsentraler bidrar med inn mot skolene er:

1. Informasjon om tema frivillighet i undervisningen i samarbeid med lærer. Har en koordinator rolle, for å invitere inn frivillige, lag og foreninger og kommune kontakter som kan fortelle om sitt arbeid. 

2. Frivilligsentraler bidrar med å legge til rette for at elever kan bidra med frivillig arbeid i kommunene og ut i lag og foreninger. Ivaretar taushetsplikt og ev. vandelsattest. 

3. Frivilligsentralene fungerer som møteplass for deling av erfaring og kompetanse. Med for eksempel opplæring av elever  i arbeid med mennesker med demens. 

4. Frivilligsentralen fungerer som møteplass mellom elever, lærere og seniorer. 

5. Frivilligsentraler sin digitale løsning kan bidra til informasjon om samarbeid med skole og registrering av elever som skal i praksis.

Vi er utrolig takknemlig for samarbeid med skolene, og det er svært gledelig å se den store interessen blant elevene, for å være sammen med seniorene i kommunene i faget "Innsats for andre".

Pilotprosjekt

Sammen med Livsglede for eldre og skolene skal vi nå gjennomføre tre piloter i Norge. Frivilligsentralen kan da bidra til at hjemmeboende seniorer kan møte elever fra barneskolen i lokaler Frivilligsentralene legger til rette for. Aktivitet kan f.eks være pusling, sang, spill osv. 

Les mer om Generasjonsmøter her:

Se hva våre samarbeidspartnere i dag har av verktøy 

Nasjonalforeningen for folkehelse

Livsglede Pedagogikk

Frivillighet Norge har også verktøy som er nyttig i skole arbeid hvor målet er å lære om frivilligheten.

Flere aktiviteter

Arbeidsmetode ‹‹Aktive sammen››

Metoden er utviklet for å gi frivilligsentraler, kommuner og frivillige organisasjoner et arbeidsverktøy, hvor frivillige kan bidra aktivt til å gi støtte til å opprettholde sosiale nettverk. Metoden tar utgangspunkt i den enkeltes behov for aktivitet og deltagelse. Den er utviklet for å sammen kunne gi best mulig tilbud for innbyggerne i arbeidet ved forebygging av ensomhet blant hjemmeboende seniorer, samtidig som de skulle på overføringsverdi til andre målgrupper og kommuner.

Kontakt

Norges Frivilligsentraler
Markensgaten 35 (3. etasje)
4612 Kristiansand

2018 © Norges Frivilligsentraler