Om frivilligsentralene

Dokumentet inneholder Norges Frivilligsentralers (NFS) råd og nyttig informasjon for å drive en frivilligsentral (FS). Etter snart 30 år med frivilligsentraler har NFS samlet og oppsummert erfaringer som forhåpentligvis gir en god ramme for å kunne lykkes med en sentral.

Frivilligsentraler er mangfoldige møteplasser bygget på frivillighetens premisser og lokale ønsker, ivaretatt av ansatte i samhandling med frivillige, lag & foreninger og kommune.
Sammen skaper vi gode og inkluderende lokalsamfunn.

Historikk

I siste Frivillighetsmelding (desember 2018) blir frivilligsentralene omtalt i Frivillighetsmelding kap. 12.3. Som skrevet i meldingen er frivilligsentralene et resultat av en idedugnad i 1991. Målsetning FS 1991 - 2019 til sentralene som ble utarbeidet i 1991 er fortsatt ledende i det daglige arbeidet FS holder på med.

Retningslinjer

NFS har laget retningslinjer for frivilligsentraler som ligger som en grunnmur for FS. Ved å følge retningslinjene kan FS bli medlem i NFS og bli registrert i det nasjonale registeret over frivilligsentraler. 

Andre dokumenter fra NFS som kan hjelpe i opprettelsen eller videreutviklingen av FS er bla.:

Eierform

NFS mener at hvem som eier sentralen, ikke bør spille noen rolle. De ulike eierformene har styrker og svakheter, det viktigste er dog hvordan sentralen drives. Frivilligheten skal utvikles på de frivilliges premisser. Det innebærer at sentralen bør drives av et styre hvor lokale lag og foreninger er representert, i tillegg til de frivillige som er tilknyttet sentralen. 

Vi gjør oppmerksom på at registrering i Frivillighetsregisteret krever at eierskapet ikke er kommunalt. Registreringen i dette registeret er en forutsetning for ulike tilskudd og legater, deriblant momskompensasjon

I NFS register vil du finne oversikt over hvilke organisasjonsformer de ulike sentralene benytter.

Kommunereformen

NFS mener at ingen frivilligsentraler bør nedlegges i forbindelse med kommunereformen. Arbeidsområdet blir ikke mindre ved sammenslåing av kommuner. NFS mener tvert imot at der tre kommuner slår seg sammen og det idag finnes to sentraler, bør absolutt en tredje sentral etableres, slik at man kan ta ut gevinsten av frivillighet også i denne delen av den nye kommunen. 

I utgangspunktet mener NFS at det bør etableres eller være en FS per tettsted. Hvert naturlige nærområde trenger en sentral, det være seg en skolekrets, et lite sentrum med en butikk eller en tettbebyggelse etter den nordiske definisjonen. Slik kan man være med å sikre flere av hovedmålene med kommunereformen - helhetlig og bærekraftig samfunnsutvikling, og bærekraftige kommuner.

Kommunereformen vil for noen skape større avstand til kommunesenteret, og i et slikt område vil frivilligsentralen bidra til å sikre et til av hovedmålene med reformen - et styrket lokaldemokrati. Med større avstand og uten en sentral er det faktisk stor sannsynlighet for at lokaldemokratiet vil kunne svekkes, slik evalueringer fra Danmark har vist.

NFS ser også kommunereformen som en god mulighet til å forbedre/utvikle en samarbeidsplattform mellom de ulike sentralene i den nye kommunen. 

Økonomi

I 2016 la Stortinget om finansieringen av frivilligsentralene. Fra å ha en egen post i statsbudsjettet, er det fra 2021 overlatt til kommunene alene om de ønsker å finansiere sentralene. 

Stortingets intensjon er at vi fortsatt skal få til like mye, men det er ikke et krav. NFS jobber aktivt med denne problemstillingen, men vi vil på det sterkeste understreke at alle frivilligsentralenes fremtid vil være avhengig av god lokal politisk forankring. Synliggjøring av sentralens aktiviteter og betydning for kommunen er derfor særdeles viktig. 

NFS har et eget skriv om statstilskuddet. 

NFS har gjennomført tre spørreundersøkelser for å kartlegge den økonomiske situasjonen for sentralene. Temaet ble også behandlet under Stortingets spørretime 11.04.2018, videoen og utskrevet tekst gir god innsikt.

Lokal frivillighetspolitikk

KS og Frivillighet Norge har overordnet/nasjonalt ansvar for at stadig flere kommuner utvikler en lokal frivillighetspolitikk. 

NFS er svært positive til at kommunene satser på å utvikle en egen lokal frivillighetspolitikk, og vi anbefaler å bruke informasjon fra Frivillighet Norge og KS - f.eks. Veileder fra Frivillighet Norge. I tillegg anbefaler vi kommunene å involvere sin(e) frivilligsentral(er) i utviklingsprosessen. 

Diverse/Inspirasjon

Flere dokumenter

InVi

Norges Frivilligsentraler har i samarbeid med WIS fått utviklet den unike IT-løsningen InVi (*) som tilbys til alle landets sentraler.

Om oss

Formål, vedtektene, styre og administrasjon.

Vedtekter

Vedtatt på landsmøte, Gardermoen 08. april 2018

Bli medlem

Informasjon om medlemskap Norges Frivilligsentraler.

Rammetilskudd fra staten

Etter endringsvedtak av Stortinget i 2016 har rammetilskuddet på tre år økt med kr. 104 000 (forutsatt 100 % stilling i 2016). Rammetilskuddet er siden 2017 overført til kommunene som har sentraler. I 2017 ble beløpet økt fra kr. 310 000 til kr. 365 000 pr sentral, i 2018 var beløpet kr. 403 000, i 2019 er beløpet kr. 414 000 og i 2020 er beløpet kr. 427 000.

IT-løsning - bakgrunn og prosess

Norges Frivilligsentraler arbeider med innføring av en felles IT-løsning for frivilligsentralene. Her finner du informasjon om bakgrunn og ulike valg i denne prosessen.

SU ny tilskuddsordning

Det ble i 2017 til 2020 gjennomført en spørreundersøkelse for å se hvordan overgangen til ny tilskuddsordning for frivilligsentralene gikk.

Nettverksledermøtet 2019, gruppearbeid

Her finner du dokumenter til gruppearbeidene.

Taushetserklæring

Dette er en standard taushetserklæring som gjelder for frivillige ved landets frivilligsentraler.

Taushetserklæring

Personer som tar oppdrag for frivilligsentralen må ha akseptert taushetserklæring.

Ønsker du å hjelpe?

Mange ønsker å hjelpe i denne krisetiden, og dette er selvfølgelig bra og viktig for å komme gjennom denne situasjonen. Norges Frivilligsentraler anbefaler å gjøre denne frivillige innsatsen i god dialog med lokale frivillige organisasjoner og kommune.

Koronainfo på ulike språk

Tekst i bunn av startsiden

2018 © Norges Frivilligsentraler