Nyttig informasjon

Dokumentet inneholder Norges Frivilligsentralers (NFS) råd og nyttig informasjon for å drive en frivilligsentral (FS). Etter snart 30 år med frivilligsentraler har NFS samlet og oppsummert erfaringer som forhåpentligvis gir en god ramme for å kunne lykkes med en sentral.

Historikk

I siste Frivillighetsmelding (desember 2018) blir frivilligsentralene omtalt i Frivillighetsmelding kap. 12.3. Som skrevet i meldingen er frivilligsentralene et resultat av en idedugnad i 1991. Målsetning FS 1991 - 2019 til sentralene som ble utarbeidet i 1991 er fortsatt ledende i det daglige arbeidet FS holder på med.

Retningslinjer

NFS har laget retningslinjer for frivilligsentraler som ligger som en grunnmur for FS. Ved å følge retningslinjene kan FS bli medlem i NFS og bli registrert i det nasjonale registeret over frivilligsentraler. 

Andre dokumenter fra NFS som kan hjelpe i opprettelsen eller videreutviklingen av FS er bla.:

Eierform

NFS mener at hvem som eier sentralen, ikke bør spille noen rolle. De ulike eierformene har styrker og svakheter, det viktigste er dog hvordan sentralen drives. Frivilligheten skal utvikles på de frivilliges premisser. Det innebærer at sentralen bør drives av et styre hvor lokale lag og foreninger er representert, i tillegg til de frivillige som er tilknyttet sentralen. 

Vi gjør oppmerksom på at registrering i Frivillighetsregisteret krever at eierskapet ikke er kommunalt. Registreringen i dette registeret er en forutsetning for ulike tilskudd og legater, deriblant momskompensasjon

I NFS register vil du finne oversikt over hvilke organisasjonsformer de ulike sentralene benytter.

Kommunereformen

NFS mener at ingen frivilligsentraler bør nedlegges i forbindelse med kommunereformen. Arbeidsområdet blir ikke mindre ved sammenslåing av kommuner. NFS mener tvert imot at der tre kommuner slår seg sammen og det idag finnes to sentraler, bør absolutt en tredje sentral etableres, slik at man kan ta ut gevinsten av frivillighet også i denne delen av den nye kommunen. 

I utgangspunktet mener NFS at det bør etableres eller være en FS per tettsted. Hvert naturlige nærområde trenger en sentral, det være seg en skolekrets, et lite sentrum med en butikk eller en tettbebyggelse etter den nordiske definisjonen. Slik kan man være med å sikre flere av hovedmålene med kommunereformen - helhetlig og bærekraftig samfunnsutvikling, og bærekraftige kommuner.

Kommunereformen vil for noen skape større avstand til kommunesenteret, og i et slikt område vil frivilligsentralen bidra til å sikre et til av hovedmålene med reformen - et styrket lokaldemokrati. Med større avstand og uten en sentral er det faktisk stor sannsynlighet for at lokaldemokratiet vil kunne svekkes, slik evalueringer fra Danmark har vist.

NFS ser også kommunereformen som en god mulighet til å forbedre/utvikle en samarbeidsplattform mellom de ulike sentralene i den nye kommunen. 

Økonomi

I 2016 la Stortinget om finansieringen av frivilligsentralene. Fra å ha en egen post i statsbudsjettet, er det fra 2021 overlatt til kommunene alene om de ønsker å finansiere sentralene. 

Stortingets intensjon er at vi fortsatt skal få til like mye, men det er ikke et krav. NFS jobber aktivt med denne problemstillingen, men vi vil på det sterkeste understreke at alle frivilligsentralenes fremtid vil være avhengig av god lokal politisk forankring. Synliggjøring av sentralens aktiviteter og betydning for kommunen er derfor særdeles viktig. 

NFS har et eget skriv om statstilskuddet. 

NFS har gjennomført to spørreundersøkelser for å kartlegge den økonomiske situasjonen for sentralene. Temaet ble også behandlet under Stortingets spørretime 11.04.2018, videoen og utskrevet tekst gir god innsikt.

Lokal frivillighetspolitikk

KS og Frivillighet Norge har overordnet/nasjonalt ansvar for at stadig flere kommuner utvikler en lokal frivillighetspolitikk. 

NFS er svært positive til at kommunene satser på å utvikle en egen lokal frivillighetspolitikk, og vi anbefaler å bruke informasjon fra Frivillighet Norge og KS - f.eks. Veileder fra Frivillighet Norge. I tillegg anbefaler vi kommunene å involvere sin(e) frivilligsentral(er) i utviklingsprosessen. 

Diverse/Inspirasjon

2018 © Norges Frivilligsentraler